Cele projektu


Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, naukowo-dydaktycznego ośrodka prowadzącego badania w zakresie:

  • optyki i optyki kwantowej,
  • spektroskopii,
  • optyki nanostruktur,
  • zastosowań optyki kwantowej i spektroskopii w naukach biomedycznych,
  • komputerowego modelowania procesów optycznych i nanostruktur.

Wyposażenie Centrum w aparaturę naukowo-badawczą na najwyższym światowym poziomie pozwoli pod względem infrastruktury zrównać poziom naszych badań z najlepszymi laboratoriami europejskimi w tej dziedzinie. Umożliwi także kształcenie studentów i doktorantów na coraz wyższym poziomie, którzy zdobytą tu wiedzę i umiejętności będą przenosić do nauki i gospodarki, zwiększając tym samym jej innowacyjność i konkurencyjność.

Konieczność zbudowania Centrum uzasadniona jest szybkim rozwojem fizyki laserów i optyki kwantowej. Postęp w tych dziedzinach umożliwia z jednej strony pozyskiwanie precyzyjnej informacji o własnościach układów fizycznych i kontrolę ich dynamiki, a z drugiej strony sprzyja szerokiemu stosowaniu metod optycznych w naukach przyrodniczych i biomedycznych. Techniki optyczne stanowią zatem fundament rozwoju współczesnych technologii, a ich znajomość jest niezbędna dla absolwentów kierunków przyrodniczych i technicznych, którzy stanowią siłę napędową zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki.

Instytut Fizyki UMK od lat wdraża strategię rozwijania badań podstawowych i edukacji w obszarze optyki i spektroskopii i należy do grupy najwyżej ocenianych w Polsce a od roku 2001 jest również gospodarzem KL FAMO – wiodącej w Polsce jednostki realizującej badania na poziomie światowym. W oparciu o bogate doświadczenie Instytutu Fizyki w w/w dziedzinach, z inicjatywy Rektora, prof. Andrzeja Jamiołkowskiego podjęto decyzję o rozbudowie WFAiIS i utworzeniu w Instytucie Fizyki Centrum Optyki Kwantowej (COK). Na początku 2007 roku projekt COK wpisano na ministerialną listę projektów kluczowych, przewidzianych do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 30 marca 2009 pomiędzy OPI (instytucją wdrażającą) a UMK podpisana została umowa o finansowaniu budowy COK. Na realizację tego projektu przeznaczone jest 25 870 000 zł, z czego 85% środków pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% z budżetu państwa.Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują sie na stronie www.pois.gov.pl.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"