Uchwała RWFAiIS nr 12/11/08/09 z dnia 12.11.2008

w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na Studia Doktoranckie z Fizyki i Astronomii w roku akademickim 2009/2010:

Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK postanawia przyjąć następujące zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie z Fizyki i Astronomii w roku akademickim 2009/2010:

Element postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego     36
2

Dodatkowe kwalifikacje kandydata        8
3

Udokumentowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne i artystyczne        8
4

Średnia ukończenia studiów      48
Ogółem    100
Ad.1) Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje dziedzinę, w której planowany jest doktorat, oraz do wyboru: fizykę atomową, fizykę ciała stałego lub astrofizykę. Algorytm punktacji rozmowy kwalifikacyjnej x=12(ocena-2), gdzie ocena wystawiona jest  w skali 2-5 używanej na Uczelni. Ocena niedostateczna rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata.
Ad.2) Dodatkowe kwalifikacje obejmują m.in. studia na innym kierunku lub specjalności: 1 punkt za każdy zaliczony rok oraz 2 punkty za tytuł zawodowy licencjata albo 3 punkty za tytuł zawodowy magistra.
Ad.3) Osiągnięcia naukowe obejmują m.in. publikację w czasopismach o zasięgu międzynarodowym - 5 punktów, doniesienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym - 3 punkty,  referat na konferencji w ramach studenckiego ruchu naukowego - 2 punkty.
Ad.4) Algorytm punktacji za średnią ukończenia studiów: x=16(średnia-2), średnia=0.6e+0.2m+0.2p, gdzie e jest średnią wyników egzaminów zdanych w ciągu pięcioletnich studiów (niezależnie od tego czy kandydat kończył studia dwustopniowe czy pięcioletnie jednostopniowe), m - oceną egzaminu magisterskiego, p -  oceną pracy magisterskiej (wszystkie
oceny w skali 2-5).

Termin składania dokumentów: 29.06.2009.
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń.
Termin ogłoszenia wyników:  6.07.2009