Pracownia Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki

Tematy ćwiczeń

 1. Technologia warstw i struktur epitaksjalnych.
  • struktury MIS,
  • metoda naparowywania próżniowego,
  • dip-coating.
 2. Wykonywanie kontaktów w strukturach półprzewodnikowych i ich badanie.
  • metoda przytapiania,
  • metoda naparowywania,
 3. Widma absorpcji (spektrofotometr UV-VIS)
 4. Fotoprzewodnictwo cienkich warstw i kryształów.
  • charakterystyki widmowe,
  • stałe czasowe,
  • wyznaczanie energii pułapek metodą niestacjonarnego przewodnictwa (PICT).
 5. Luminescencja cienkich warstw i kryształów.
  • fotoluminescencja I(T),
  • elektroluminescencja I(T),
  • termiczne gaszenie luminescencji.
 6. Spektroskopia defektów z głębokimi stanami metodami złączowymi.
  • metoda niestacjonarnej pojemności (DLTS),
  • metoda termicznie stymulowanej pojemności.
 7. Przewodnictwo zmiennoprądowe.
  • zależności G i C od częstotliwości,
  • zależności G i C od temperatury.
 8. Fotopojemnościowe badanie struktur.
  • zmiana pojemności w funkcji długości fali,
  • wyznaczanie optycznych przekrojów czynnych,
  • zależności C(T) przy różnych oświetleniach.
 9. Wyznaczanie koncentracji i ruchliwości nośników.
  • przewodnictwo stałoprądowe,
  • efekt Halla,
  • efekt foto-Halla.
 10. Termicznie stymulowana depolaryzacja struktur półprzewodnikowych.
 11. Widma odbicia i transmisji cienkich warstw, struktur wielowarstwowych i kryształów.
  • metody stacjonarne,
  • metody modulacyjne.
 12. Badanie półprzewodników w podczerwieni.
  • widma odbicia w podczerwieni,
  • widma transmisji w podczerwieni.
 13. Elipsometria.
  • wyznaczanie grubości warstw,
  • wyznaczanie współczynnika załamania.
 14. Widma wzbudzenia cienkich warstw i kryształów.
 15. Optoelektronika.
  • pryzmaty sprzężone.
 16. Kinetyka luminescencji cienkich warstw i kryształów.
  • czasy zaniku,
  • widma opóźnione w czasie (TRS).Warunki zaliczenia

 1. Odpracowanie ustalonej liczby ćwiczeń w semestrze (na jedno ćwiczenie przewidziano 4 zajęcia) i uzyskanie ich zaliczenia na podstawie:
  • zdanej teorii
  • wykonania części doświadczalnej (wykonanie próbek, dokonanie pomiarów ...)
  • opracowania i interpretacji wyników, analizy błędów
  • wykonania i dostarczenia sprawozdania w terminie uzgodnionym z prowadzącym

  W przypadku, gdy zajęcia odbywają się w danym semestrze wyłącznie na Pracowni Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki, należy odpracować 3 ćwiczenia na semestr.
  W przypadku zorganizowania zajęć mieszanych z Pracownią Optoelektroniki, liczba zadań do zaliczenia na poszczególnych pracowniach w semestrze ustalana jest na początku semestru przez prowadzących zajęcia na obu pracowniach.

 2. Prezentacja w postaci posterowej wyników z jednego (ustalonego z prowadzącym) ćwiczenia z objaśnieniem prezentowanej treści prowadzącym, studentom i zaproszonym gościom. Prezentacja ta odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć danego semestru.
 3. Uzyskanie pozytywnych ocen z punktów 1. i 2.Regulamin PFPM

 1. Do przestrzegania tego regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy Pracowni Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki (PFPM): studenci wykonujący ćwiczenia, dyplomanci (studenci wykonujący prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie) oraz opiekunowie: prowadzący zajęcia, opiekunowie dyplomantów, pracownicy.
 2. Każdy student wykonujący ćwiczenia lub prowadzący badania do pracy dyplomowej w PFPM winien się zaznajomić z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Użytkownicy PFPM zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
 4. Korzystanie z PFPM przez poszczególne grupy ćwiczeniowe odbywa się zgodnie z semestralnym planem zajęć.
 5. Korzystanie z PFPM przez dyplomantów odbywa się w terminie uzgodnionym z promotorem, opiekunem pomocniczym lub kierownikiem PFPM. Termin ten nie może kolidować z zajęciami laboratoryjnymi przewidzianymi w semestralnym planie zajęć.
 6. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do dbałości o porządek i prawidłowe użytkowanie sprzętu komputerowego i laboratoryjnego. Prowadzący i opiekunowie są zobowiązani do przekazania tych zasad podopiecznym.
 7. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy sprzętu i działaniu oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić opiekunom lub kierownikowi pracowni.
 8. Praca na komputerach oraz wykonywanie ćwiczeń odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w pracowni.
 9. Użytkownicy mogą zakładać na komputerach swoje katalogi w miejscach uzgodnionych z opiekunami. Katalogi muszą zawierać plik tekstowy dirinfo.txt zawierający informacje o zawartości i użytkowniku. Katalogi te nie mogą być wykorzystywane do przechowywania danych nie związanych z wykonywaniem badań na PFPM. Katalogi te mogą być usunięte bez ostrzeżenia w przypadku braku pliku informacyjnego lub z przyczyn porządkowych, dlatego PROSZĘ ZAWSZE ZROBIĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ!
 10. Użytkownicy NIE MOGĄ INSTALOWAĆ ŻADNYCH PROGRAMÓW na komputerach w PFPM.
 11. Zabrania się używania oprogramowania typu P2P, komunikatorów internetowych oraz innych, które mogą zakłócić działanie komputerów w PFPM.
 12. Użytkownicy NIE MOGĄ DOKONYWAĆ ŻADNYCH ZMIAN w ustawieniach systemu operacyjnego, oprogramowania, konfiguracji komputerów oraz w konfiguracji sprzętu składającego się na układ pomiarowy. W przypadkach szczególnych (np. podczas wykonywania prac dyplomowych) zmian można dokonać tylko po uzgodnieniu tego z kierownikiem pracowni, lecz zmiany takie nie mogą powodować unieruchomienia lub zmniejszenia funkcjonalności zestawów do zadań wykonywanych w ramach PFPM zgodnie z semestralnym planem zajęć.
 13. Na pracowni zabrania się spożywania posiłków oraz wnoszenia napojów.
 14. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem PFPM nie objętych tym regulaminem proszę się konsultować z kierownikiem pracowni.
kierownik PFPM - dr Zbigniew Łukasiak