Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych

MECHANIKA

1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła odwracalnego
2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego
3. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi Jolly'ego oraz gęstości powietrza metodą Regnaulta
4. Pomiar prędkości głosu metodą rury Kundta i metodą rezonansu
5. Pomiar prędkości głosu w powietrzu metodą detekcji elektrycznej /figury Lissajou/
6. Badanie lepkości cieczy przy pomocy lepkościomierza Englera
7. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
8. Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza
9. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą wahadła torsyjnego
10. Wyznaczanie współczynnika sztywności na skręcanie metodą dynamiczną
11. Wyznaczanie modułu Younga metodą zginania pręta
12. Wyznaczanie momentu bezwładności za pomocą przyrządu Hartle'a
13. Wahadło balansowe
14. Badanie drgań wahadła sprężynowego
15. Wyznaczanie modułu sztywności sprężyny i modułu Younga
16. Badanie drgań wahadeł sprzężonych
17. Wyznaczanie prędkości kulki w układzie wirującym
18. Pomiar prędkości przepływu cieczy
19. Wyznaczanie modułu Younga i współczynnika Poissona dla gumy
20. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Ostwalda

CIEPŁO I FIZYKA CZĄSTECZKOWA

21. Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza
22. Sprawdzenie punktów stałych termometru rtęciowego
23. Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-Desormes'a
24. Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia
25. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania
26. Wyznaczanie ciepła parowania wody
27. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
28. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy za pomocą dilatometru
29. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych
30. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych

ELEKTRYCZNOŚĆ

31. Pomiar oporu elektrycznego na podstawie prawa Ohma
32. Wyznaczanie oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone'a
33. Wyznaczanie małych oporów metodą porównywania
34. Wyznaczanie współczynnika temperaturowego oporu
35. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych
36. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego
37. Wyznaczanie równoważnika elektrotermicznego
38. Wyznaczanie przewodnictwa elektrolitów metodą Kohlrauscha
39. Drgania relaksacyjne
40. Badanie transformatora
41. Wzorcowanie termostosu
42. Badanie generatora samowzbudnego
43. Wyznaczanie charakterystyki triody
44. Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
45. Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej oraz czułości integralnej fotokomórki
46. Cechowanie woltomierza i amperomierza
47. Pomiar ładunku kondensatora metodą graficznego całkowania
48. Wyznaczanie pętli histerezy magnetycznej za pomocą oscylografu
49. Badanie rezonansu napięcia w obwodzie prądu zmiennego LC
50. Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z metalu
51. Badanie tranzystora
52. Badanie układów prostujących za pomocą oscyloskopu
53. Badanie efektu Halla
54. Badanie układów prostujących przy pomocy oscyloskopu

OPTYKA

55. Badanie fotooporu i fotoogniwa
56. Badanie fotodiody
57. Wyznaczanie współczynnika załamania światła
1. w cieczy za pomocą refraktometru Abbego
2. w szkle za pomocą mikroskopu

59. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w szkle metodą kąta najmniejszego odchylenia
60. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy
61. Wyznaczanie kąta całkowitej polaryzacji światła przez odbicie
62. Wyznaczanie długości fali światła metodą pierścieni Newtona
63. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną
64. Badanie mikrofal
65. Wyznaczanie ogniskowych soczewek
66. Pomiar aberracji sferycznej podłużnej i poprzecznej soczewki
67. Pomiar widma absorpcji barwników za pomocą spektrofotometru
68. Badanie filtrów optycznych za pomocą spektrofotometru
69. Sprawdzenie prawa Malusa
70. Kalibracja szczeliny z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Fraunhoffera
71. Pomiar średnicy otworów kołowych oraz średnicy prętów z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Fraunhoffera
72. Polarymetr. Wyznaczanie stałej skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez cukier
73. Wyznaczanie długości fali światła w doświadczeniu Younga
74. Wyznaczanie aberracji chromatycznej soczewki