Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Podania o przyjęcie na Studium można składać osobiście (w dziekanacie, w portierni Instytutu Fizyki), przesyłać drogą elektroniczną (skany do pliku pdf załączone do wiadomości e-mail) lub pocztową na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5 / 7
87-100 Toruń
z dopiskiem PSPiZK

do dnia 23 września 2017 roku.   

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
  -  kwestionariusz osobowy,
  -  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub poświadczoną kopię),
  -  kserokopię dowodu osobistego,
  -  jedno zdjęcie. 

Zachęcamy do korzystania z udostępnionych formularzy: podanie.doc oraz kwestionariusz.doc .

Prosimy również o podanie nazwy wybranej sekcji tematycznej: Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET, Zaawansowane zagadnienia dotyczące platformy .NET, Sieci Komputerowe, Big Data/Data Scientist lub Zarządzanie projektami informatycznymi.

Uwagi:
1. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna.
2. Wydział zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne sekcje w przypadku zbyt małej liczby kandydatów (sekcja Zarządzanie projektami informatycznymi zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 osób, w przypadku pozostałych sekcji minimum wynosi 15 osób).
3. Rozpoczęcie zajęć może być opóźnione aż do zebrania odpowiedniej liczby chętnych.

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: wg kolejności zgłoszeń.
Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.
Czas trwania nauki: dwa semestry.
Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10:00 - 16:45 (8 godzin lekcyjnych) poza feriami.
Koszt studiów:
- sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET (180 godzin):
  sem. zimowy 2300 zł + sem letni 2000 zł (przy zapłacie za całość 4200 zł)
- sekcja Zaawansowane zagadnienia dotyczące platformy .NET (180 godzin): 
  sem. zimowy 2600 zł + sem letni 2300 zł (przy zapłacie za całość 4800 zł),
  Uwaga! Dla absolwentów sekcji "Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET"
  przy zapłacie jednorazowej obowiązuje 15% rabatu (cena: 4080 zł),
- sekcja Sieci Komputerowe:
  sem. zimowy 1500 zł + sem letni 1400 zł (przy zapłacie za całość 2870 zł),
- sekcja Big Data/Data Scientist:
  sem. zimowy 4600 zł + sem letni 4300 zł (przy zapłacie za całość 8500 zł),
- sekcja Zarządzanie projektami informatycznymi:
  sem. zimowy 2600 zł + sem. letni 2400 zł (przy zapłacie za całość 5000 zł).

Liczba miejsc: 15 osób na każdej sekcji (to jest również minimum do jej uruchomienia), z wyłączeniem sekcji "Zarządzanie projektami informatycznymi".

Do każdej sekcji przeprowadzony zostanie oddzielny nabór.

Uzyskane dokumenty i uprawnienia: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i certyfikaty z zaliczonych przedmiotów wystawione przez patronujące firmy. Dla sekcji .NET są to certyfikaty Microsoft IT Academy, a dla sekcji sieciowej certyfikaty CISCO.

Kontakt::
Pokój nr 305: mgr Anna Salamończyk, tel.: 56 611 3229,  e-mail: pspizk@fizyka.umk.pl, fax: 56 622 5397
Kierownik studiów: dr hab. Jacek Matulewski, e-mail: jacek@fizyka.umk.pl

Powrót do strony głównej PSPiZK