Pracownia Fizyki Medycznej

Regulamin Pracowni Fizyki Medycznej

 

1. Przepisy porządkowe

 1. Studenci zobowiązani są przychodzić punktualnie, zgłaszać swoją obecność i przebywać w pracowni w czasie przewidzianym na zajęcia.
 2. Przed opuszczeniem pracowni studenci są zobowiązani poinformować opiekuna zadania o zakończeniu wykonywania zadania.
 3. Studenci powinni informować opiekuna zadania o wyjsciu na przerwę i powrocie do pracowni (nie wolno zostawiać włączonej aparatury bez nadzoru).
 4. Nieobecności na pracowni powinny być usprawiedliwione. Student jest zobowiązany wykonać zaległe ćwiczenie w innym terminie uzgodnionym z opiekunem zadania lub też wykonać nowe zadanie (w zależności od decyzji kierownika pracowni).
 5. Student jest odpowiedzialny finansowo za zniszczenia lub uszkodzenia przyrządów powierzonych mu na czas wykonywania ćwiczenia (uszkodzenia powstałe z winy studenta).
 6. Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

2 Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.1 Przepisy BHP - zasady ogólne

 1. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawowymi zasadami BHP przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń.
 2. Używanie przyrządów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi oraz uwagami prowadzącego ćwiczenia.
 3. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonej aparatury.
 4. W wypadku jakiejkolwiek awarii przyrządów należy natychmiast wyłączyć przyrządy z sieci oraz powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia lub laboranta.

2.2 Przepisy BHP w pracowniach izotopowej i rentgenowskiej

W pracowniach tych studenci zobowiązani są do przestrzegania następujących zaleceń i zasad postępowania:

 1. Przed wejściem do pracowni pobrać dozymetr indywidualny.
 2. Przebywać możliwie najkrótszy czas w pobliżu substancji promieniotwórczych i innych źródeł promieniowania.
 3. Pracować w możliwie największej odległości od substancji promieniotwórczych i innych źródeł promieniowania.
 4. Źródeł promieniotwórczych nie wolno dotykać rękoma.
 5. Unikać zbędnego przenoszenia substancji promieniotwórczych.
 6. Pracować w odzieży ochronnej (fartuchach).
 7. Zabrania się wnoszenia do pracowni izotopowej:
  • jedzenia i napojów,
  • wyrobów tytoniowych,
  • przyborów do jedzenia i picia,
  • pomadek, kosmetyków, torebek, teczek itp. przedmiotów.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w tych pracowniach kobiet w ciąży.
 9. Przed wyjściem z pracowni należy przeprowadzić kontrolę dozymetryczną.

W pracowni rentgenowskiej II Pracowni Fizycznej studenci oraz prowadzący ćwiczenia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i zasad zawartych w instrukcji ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Instrukcja ta znajduje się w miejscu dostępnym dla wykonujących ćwiczenia z użyciem aparatu rentgenowskiego.

3 Wykonywanie i zaliczanie zadań

 1. Studentów obowiązuje zaliczenie 10 zadań.
 2. Po zaliczeniu wszystkich zadań studenci wybierają jedno z ćwiczeń do prezentacji w formie plakatu naukowego. Prezentacja plakatów odbywa się w terminie wyznaczonym przez kierownika pracowni. Plakaty podlegają ocenie.
 3. Zadania są przydzielane przez kierownika pracowni przynajmniej na tydzień przed przewidywanym wykonaniem ćwiczenia.
 4. Studenci wykonują jedno ćwiczenie tygodniowo z wyjątkiem pierwszego zadania, na którego zaliczenie przewiduje się dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu studenci wykonują zadanie. W drugim tygodniu studenci przedstawiają opiekunowi sprawozdanie i dyskutują sposób jego wykonania. Dyskusja ma na celu analizę poprawności układu treści i formy prezentacji wyników w sprawozdaniu naukowym.
 5. Przed przystąpieniem do wykonania zadania wymagane jest zaliczenie kolokwium podczas którego opiekun ćwiczenia sprawdza czy student posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia zadania i jego wykonania. Zakres wiedzy obowiązujący na kolokwium jest wyznaczany przez opiekuna zadania. Studenci powinni więc zgłaszać sie do opiekunów w celu uzyskania tej informacji.

  W ogólności wymagany zakres wiedzy obejmuje:
  • podstawy fizyczne badanego zjawiska,
  • stosowane metody pomiarowe,
  • znajomość aparatury,
  • sposób planowania i wykonywania pomiarów.
 6. Kolokwium podlega ocenie.

 7. Po zaliczeniu kolokwium studenci przystępują do wykonania zadania zgodnie z instrukcjami podanymi w opisie zadania.
 8. Studenci powinni prowadzić zeszyt laboratoryjny. W zeszycie oprócz planu zadania powinny znaleźć się schematy układów pomiarowych, dane przyrządów i badanych próbek oraz wyniki pomiarów. Informacje zanotowane w zeszycie laboratoryjnym powinny być wystarczające do przygotowania sprawozdania.
 9. Po zakończeniu pomiarów ich wyniki należy przedstawić opiekunowi.
 10. Student zobowiązany jest do oddania sprawozdania najpóźniej w dwa tygodnie po wykonaniu ćwiczenia. Nieusprawiedliwione opóźnienie powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Sprawozdanie podlega ocenie.
 11. Ocenę końcową zadania wystawia się na podstawie pisemnych sprawozdań oraz przebiegu kolokwiów. Uwaga! Ocena końcowa nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Studenci powinni wykazać postępy w sposobie referowania podczas kolokwium zadanych problemów oraz w sposobie przygotowywania sprawozdań. Ocena końcowa będzie zależała zarówno od ocen cząstkowych jak również od stopnia w jakim student poprawił swoje umiejętności zwiazane z wykonywaniem zadań na Pracowni.
 12. Warunkiem koniecznym zaliczenia pracowni jest wykonanie wszystkich przydzielonych przez kierownika zadań, prezentacja plakatu naukowego oraz zwrot wszystkich wypożyczonych książek i materiałów pomocniczych.

Wzór oświadczenia:

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przepisami porządkowymi Pracowni Fizyki Medycznej i z przepisami BHP (w szczególności dotyczącymi pracowni izotopowej i rentgenowskiej). Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana o zasadach zaliczenia Pracowni i je akceptuję.

Data:

Podpisy studentów:


Toruń, dnia 27. listopada 2008 r.