Studia zamawiane na Automatyce i Robotyce

0 0

UWAGA! W roku akadmickim 2009/10 rozpoczyna się na Wydziale realizacja nowego projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu", który w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" zajął ósme miejsce.

Informacja o poprzednim projekcie

Zapoznaj się z broszurą na temat zamawianego kierunku.

Kierunek Automatyka i Robotyka prowadzony przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  został wybrany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji programu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Osoby, które rozpoczną studia w roku akademickim 2008/2009, mają szansę przez 3 lata otrzymywać stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na pierwszym roku stypendium będzie przyznawane w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na drugim i trzecim roku podstawą przyznania stypendium będą wyniki w nauce.

Dodatkową informację o studiach zamawianych można znaleźć na stronie www.umk.pl/rekrutacja/zamawiane/

 ... 

Zamawianie kształcenia finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych