Dlaczego fizyka techniczna

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje możliwość zrozumienia najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz poznania jego struktury. Osiągnięcia fizyki przekładają się na rozwój nowoczesnych technologii. Bez wyników badań fizycznych nie byłoby np. telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD, nowoczesnych telewizorów plazmowych, LCD i LED.

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia ścisłego i praktycznego zarazem. Studiowanie odpowiednich działów matematyki i fizyki daje solidny fundament. Aspekt praktyczny, inżynierski, polega na poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie podstawowych zasad ekonomii i przedsiębiorczości.
Absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Sprawdź  "Streszczenie raportu o zapotrzebowaniu gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych". Na stronie 8. dowiesz się, jak bardzo gospodarka Cię potrzebuje, czyli jak łatwo znajdziesz pracę.

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK?

 • Kierunek fizyka techniczna prowadzony na UMK posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest prowadzony przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który w ostatniej ocenie przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się pierwszym miejscu wśród uniwersyteckich wydziałów z całej Polski zajmujących się fizyką i astronomią.

 • Oferujemy kształcenie w interesujących i poszukiwanych specjalnościach:
  • Na studiach pierwszego stopnia jest to inżynieria systemów pomiarowych. Program studiów oprócz matematyki, fizyki, języka angielskiego zawiera m.in. podstawy elektrotechniki i elektroniki, automatykę, technikę cyfrową, miernictwo specjalistyczne, podstawy przetwarzania sygnałów, podstawy konstrukcji inteligentnych systemów pomiarowych i teorię niezawodności. Praktyczne umiejętności obsługi systemów komputerowych, posługiwania się specjalistycznymi programami i projektowania cyfrowych systemów pomiarowych nabywane są w nowoczesnych laboratoriach.
  • Na studiach drugiego stopnia
   – Specjalność cyfrowe systemy automatyki ma profil sprzętowy (hardware'owy). Jest szczególnie polecana dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków fizyka techniczna, automatyka i robotyka i podobnych. Program studiów obejmuje specjalistyczne działy techniki cyfrowej oraz jej zastosowań w układach i systemach automatyki przemysłowej. Absolwenci otrzymują wiedzę i nabywają umiejętności przydatne w projektowaniu i eksploatacji cyfrowych systemów kontrolno-monitorujących, w tym komputerowo sterowanych i nadzorowanych systemów automatyki przemysłowej.
   Fizyka medyczna daje podstawowe przygotowanie z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, gruntowną znajomość zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej, podstawy działania urządzeń diagnostycznych, znajomość technik analizy danych i sygnałów.
   Optoelektronika i mikroelektronika jest specjalnością poszukiwaną w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych itp.
 • Dajemy dużą swobodę w indywidualizowaniu programu studiów zapewniając dużą liczbę zajęć do wyboru.

 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Prace dyplomowe wykonywane są w laboratoriach badawczych na najwyższym światowym poziomie.

 • Na studiach II stopnia umożliwiamy zdobycie tytułu zawodowego magister inżynier również kandydatom po studiach licencjackich. W tym przypadku studia trwają cztery semestry i zaczynają się w semestrze zimowym, w październiku. Dla osób po studiach inżynierskich, studia II stopnia trwają trzy semestry, zaczynają się w semestrze letnim.

 • UMK jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, który otworzył kierunek studiów fizyka techniczna. Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad. W rezultacie, dają wiedzę, umiejętności i kompetencje „o długim terminie ważności”. Jest to znakomite przygotowanie do – nieuniknionego wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, niezwykle szybkich zmian technologicznych – ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał dla kierunku fizyka techniczna akredytację europejską ENAEE.

Co po studiach?

Absolwenci fizyki technicznej UMK mogą znaleźć zatrudnienie na przykład:

 • w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne, optyczne, pomiarowe, medyczny sprzęt diagnostyczny itp.,
 • w rozmaitych zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
 • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
 • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii,
 • w bankach i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.