II Pracownia Fizyczna

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych

 

1. Rentgenograficzne badanie struktury kryształów i proszków [PDF]
2. Własności promieniowania rentgenowskiego [PDF]
3. Zjawisko pompowania optycznego [HTML]
4. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego metodą optyczną  
5. Anemometria laserowa (dopplerowska) [HTML]
6. Pomiar polaryzacji fotoluminescencji roztworów barwników organicznych  
7. Pomiar długości stojącej fali ultradźwiękowej w cieczy  
8. Badania własności promieniowania laserowego lasera He-Ne  
9. Badanie widm absorpcji roztworów barwników  
10. Skręcenie magnetyczne płaszczyzny polaryzacji światła. Wyznaczanie stałej Verdeta  
11. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną  
12. Zjawisko interferencji i dyfrakcji  
13. Interferometr Fabry'ego-Perota  
14. Badanie struktury nadsubtelnej linii atomowych. Zjawisko Zeemana  
15. Podwójny spektrograf siatkowy. Badanie struktury widm atomowych. Wyznaczanie defektu kwantowego  
16. Zjawisko piroelektryczne  
19. Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów  
20. Wyznaczanie stosunku e/kB i przerwy energetycznej w półprzewodnikach  
21. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)  
22. Doświadczenie Rutherforda  
23. Reakcje jądrowe (n, γ)
24. Badania absorpcji promieniowania γ  
26. Korelacje kątowe promieniowania γ  
27. Efekt Comptona  
28. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą optyczną  
29. Wyznaczanie prędkości fazowej i grupowej oraz związków dyspersyjnych dla sprzężonych układów drgających  
30. Efekt Halla  
31. Doświadczenie Francka-Hertza  
32. Zjawisko Ramsauera-Townsenda  
33. Elektroluminescencja  
34. Transformacje optyczne  
35. Badanie własności fal elektromagnetycznych mikrofalowego obszaru widmowego  
36. Przestrajany impulsowy laser barwnikowy. Wyznaczanie średniego czasu gaśnięcia fotoluminescencji  
38. Dyfrakcja elektronów na sieci krystalicznej  
39. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo Stefana-Boltzmanna  
40. Badanie ogniwa fotowoltaicznego  

Ćwiczenia projektowane