II Pracownia Fizyczna

Zeszyt laboratoryjny

Prowadzenie notatek podczas przeprowadzania eksperymentu jest ważną, choć często niedocenianą umiejętnością. Wiedzę na temat zapisywania przebiegu i wyników doświadczeń zdobywa się, uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Do prowadzenia notatek w pracowni studenckiej najlepiej nadaje się standardowy zeszyt formatu A4 zawierający 96 kartek. Student powinien przeznaczyć jeden taki zeszyt wyłącznie na zajęcia w Pracowni. Taki zeszyt powinien wystarczyć na dwa semestry zajęć w Pracowni.

  1. Przed rozpoczęciem pomiarów szkicujemy w zeszycie układ pomiarowy. Warto też zanotować typy i numery przyrządów pomiarowych; może się to przydać przy poszukiwaniu ewentualnej usterki sprzętu
  2. Ustawione zakresy przyrządów zapisujemy przed rozpoczęciem pomiarów i po każdej zmianie zakresu
  3. Wyniki pomiarów zapisujemy w zeszycie natychmiast i bez żadnej obróbki rachunkowej (np. zapisujemy odczyt położenia wskazówki z miernika bez uwzględniania zakresu pomiarowego).
  4. W przypadku pomyłki (np. błędna cyfra w liczbie) przekreślamy zapis (np. tak 2,718) i zapisujemy obok poprawną wartość. Nie poprawiamy źle zapisanych wartości!
  5. Notując wyniki tabeli przeznaczmy odpowiednią ilość miejsca na nagłówki kolumn i nazwy jednostek miar.
  6. Jeżeli pomiary rejestrowane są w komputerze, to wydruki tabel z wynikami i wytworzone na ich podstawie wykresy wklejamy do zeszytu laboratoryjnego.
  7. Jeżeli dane zarejestrowane w komputerze są zbyt obszerne, by je drukować i wklejać do zeszytu, przechowujemy je na innym nośniku np. w pamięci flash lub na dyskietce.