Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Doktorant Artur Czerwiński został laureatem Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akdemicki 2017/2018.

Pan Artur jest  doktorantem na IV roku i pod opieką naukową promotora dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego, prof. hon. UMK przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Algebraiczne metody w tomografii kwantowej". Naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznawane jest na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej, która ocenia kandydatów biorąc pod uwagę dorobek naukowy (zaangażowanie w projekty badawcze, udział w konferencjach i napisane artykuły), postęp w realizacji pracy doktorskiej oraz oceny uzyskane w trakcie studiów doktoranckich. Jest to już czwarty rok, kiedy Pan Artur zostaje laureatem Fundacji. Serdecznie gratulujemy!

Lista stypendystów