Nasi nowi pracownicy

Serdecznie witamy nowych pracowników naszego Wydziału - dr Akiko Nishiyamę, dr Agnieszkę Słowikowską oraz dr Michała Pierzchalskiego. Poniżej przedstawiamy krótko ich sylwetki. 

 

Dr. Akiko Nishiyama obroniła doktorat na Wydziale Fizyki Stosowanej na Uniwersytecie w Fukuoce, w Japonii (promotor: Prof. Masatoshi Misono), Obecnie jest stypendystką Japanese Society for the Promotion of Science na University of Electro-Communications w Tokio i jednocześnie odbywa staż podoktorski w Instytucie Fizyki na naszym Wydziale. Dr Nishiyama zaczęła pracę w Laboratorium Spektroskopii Ultraszybkiej i Ultraczułej ( kierowanym przez prof. dr hab. R. S. Trawińskiego ) w październiku 2017, gdzie zajmuje się spektroskopią molekularną o dużej rozdzielczości spektralnej z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych. Grzebienie takie, oparte na ustabilizowanym laserze femtosekundowym, pozwalają uzyskać najwyższą dokładność i precyzję pomiaru częstotliwości światła stając się ważnym narzędziem do badań spektroskopowych. Jednocześnie dr Nishiyama rozwija metody spektroskopii wykorzystujące wnękę optyczną, co pozwala uzyskać jednocześnie rekordowo wysoką czułość układu i ultra-wysoką rozdzielczość spektralną. Z punktu widzenia badań podstawowych, jej prace, prowadzone wraz z dr. Piotrem Masłowskim, mgr. inż. Grzegorzem Kowzanem i mgr. inż. Dominikiem Charczunem, skupiają się na badaniu efektów zderzeniowych wpływających na kształty molekularnych linii widmowych. Poza tym, dr Nishiyama pracuje nad nowymi zastosowaniami spektroskopii opartej na grzebieniu częstotliwości optycznych w fizyce atomowej i molekularnej.  
 

Dr Agnieszka Słowikowska zajmuje się badaniem obiektów zwartych, w szczególności białych karłów i gwiazd neutronowych (pulsarów) w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. W szczególności bada aspekty polaryzacji promieniowania tych obiektów w zakresie optycznym, jak i radiowym. Zajmuje się również poszukiwaniem planet pozasłonecznych wokół układów podwójnych. Pracę magisterską obroniła w CA UMK pod opieką prof. Aleksandra Wolszczana, a doktorską w CAMK PAN u prof. Bronisława Rudaka. W czasie studiów doktoranckich odbyła dwa roczne staże w Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics w Garching w Niemczech. Po doktoracie odbyła trzyletni staż podoktorski w Foundation for Research and Technology - Hellas na Krecie. Po powrocie do Polski, pracowała jako adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1 października 2017 jest pracownikiem CA UMK. Stypendystka DAAD, FNP, Tygodnika Polityka oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierowała grantami: European Reintegration Grant, FNP Homing/Powroty oraz NCN Sonata. W ramach ostatnio rozstrzygniętego konkursu otrzymała trzyletni grant NCN OPUS.

 

  Dr Michał Pierzchalski jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. W 2014 roku w IBIB PAN obronił doktorat z zakresu zastosowania metod dynamiki nieliniowej do analizy zmienności rytmu serca. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Włodzimierz Klonowski.  Po doktoracie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie współpracował z prof. Adamem Chuderskim nad zbudowaniem i analizą konektomu ludzkiego mózgu. Obecnie jest pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej oraz członkiem Laboratorium Neurokognitywnego w ICNT UMK kierowanego przez prof. Włodzisława Ducha. Prowadzi tam badania nad kontrolą sensomotoryczną - interesuje go udział ruchu i ciała w rozwoju poznawczym.