Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Informujemy, że 5 października 2017 r. o godz. 12:00 zostanie w systemie USOSWeb uruchomiony generator wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów. Generator zostanie zamknięty 14 października o godz. 14:00.
Wnioski wypełnione w generatorze należy wydrukować, podpisać i złożyć w Auli UMK (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) w terminie od 10 do 14 października br. w godzinach od 10:00 do 15:00. Studenci, którzy będą się ubiegać o stypendium na podstawie osiągnięć naukowych zobowiązani są do przedstawienia stosownych zaświadczeń.

Student, który ubiega się o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu zaświadczenia o uzyskanych ocenach za ostatni rok studiów wraz z informacją, czy w czasie studiów pierwszego stopnia pobierał stypendium rektora.

Od roku akademickiego 2017/2018 stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą wg list rankingowych tworzonych odrębnie dla studentów pierwszego i drugiego stopnia danego kierunku studiów.

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odbiór decyzji o jego przyznaniu!

Wszelkie informacje na temat stypendiów w roku akademickim 2017/2018 dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl