Hospitacje zajęć dydaktycznych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych określona jest Zarządzeniem Rektora Nr 145 z dnia 2 listopada 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem przeprowadzana w ramach hospitacji ocena wykładów obejmuje w szczególności:
 • kontrolę zgodności terminu i treści wykładu z jego planem i sylabusem,
 • umiejętność organizacji wykładu,
 • poziom merytoryczny i metodyczny wykładu,
 • zgodność treści wykładu z programem kształcenia, w tym zakładanymi dla przedmiotu efektami kształcenia,
 • ocenę sposobów weryfikacji efektów kształcenia,
 • umiejętność aktywizowania studentów, atmosferę na wykładzie.
Przeprowadzana w ramach hospitacji ocena zajęć praktycznych, w tym między innymi ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów, obejmuje w szczególności:
 • kontrolę zgodności terminu i treści zajęć z ich planem i sylabusami,
 • umiejętność organizacji zajęć dydaktycznych,
 • poziom merytoryczny i metodyczny zajęć dydaktycznych,
 • zgodność treści zajęć dydaktycznych z programem kształcenia, w tym zakładanymi dla przedmiotu efektami kształcenia,
 • ocenę sposobów weryfikacji efektów kształcenia,
 • atmosferę na zajęciach.
Hospitacjom podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
Hospitacjom podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne.

Protokoły hospitacji zajęć na Wydziale FAiIS są zgodne z uchwałą Rady Wydziału FAiIS z dnia 13 grudnia 2017 r. (w załącznikach poniżej, formaty pdf i docx):

 • protokół hospitacji ćwiczeń
 • protokół hospitacji pracowni
 • protokół hospitacji pracowni komputerowej
 • protokół hospitacji seminarium
 • protokół hospitacji wykładu
ZałącznikRozmiar
ZR.145.2015.pdf164.55 KB
ProtokolHospitacjiCwiczen2017.pdf253.67 KB
ProtokolHospitacjiPracowni2017.pdf251 KB
ProtokolHospitacjiPracowniKomputerowej2017.pdf252.46 KB
ProtokolHospitacjiSeminarium2017.pdf251.8 KB
ProtokolHospitacjiWykladu2017.pdf251.05 KB
ProtokolHospitacjiCwiczen2017.docx25.74 KB
ProtokolHospitacjiPracowni2017.docx25.1 KB
ProtokolHospitacjiPracowniKomputerowej2017.docx25.41 KB
ProtokolHospitacjiSeminarium2017.docx25.47 KB
ProtokolHospitacjiWykladu2017.docx25.16 KB