Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Mgr inż. Wiktor Łachmański – najlepszy absolwent Wydziału w roku 2016/2017

Najlepszym absolwentem Wydziału w roku akademickim 2016/2017 został mgr inż. Wiktor Łachmański – decyzja Rady Wydziału Nr 132/09/16/17 z dnia 13 września 2017 r.

Pan Wiktor Łachmański ukończył studia na kierunku fizyka techniczna, specjalizując się w zakresie optoelektroniki oraz mikroelektroniki. Praca magisterska pt. Weryfikacja eksperymentalna przydatności nowatorskich materiałów o strukturze jednoskośnej, granatu i perowskitu do detekcji promieniowania jonizującego, pisana pod opieką prof. Winicjusza Drozdowskiego, była podsumowaniem dotychczasowej działalności naukowej w zakresie materiałów scyntylacyjnych.

Działalność ta została odzwierciedlona przede wszystkim w trzech publikacjach: X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals (Scientific Reports 6), Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator (Radiation Measurements 93), A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 169). Ponadto pan Wiktor uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz brał udział w międzynarodowej akcji FAST (Fast Advanced Scintillator Timing), zainicjowanej przez naukowców CERN w Genewie, mającej na celu opracowanie niezwykle szybkiego scyntylatora dla potrzeb diagnostyki medycznej. W ramach akcji wygłosił referat w Wilnie (Litwa) oraz przedstawił poster w Aachen (Niemcy). Osiągnięcia zostały docenione przez MNiSW (stypendium ministra za rok akademicki 2015/2016), Rektora UMK (zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w 2016 roku) oraz Dziekana WFAiIS UMK (wyróżnienie Dziekana za osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016). Pan Wiktor angażował się również w działalność Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz działania organizacyjne Wydziału, prowadził też działalność popularyzatorską.

W dniu 1 października 2017 r. pan Łachmański rozpoczął studia doktoranckie w projekcie dr. hab. Michała Zielińskiego.