Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN: OPUS-ST

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Toruń

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

1. Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich OPUS finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013 r.

2. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra fizyki, biofizyki, chemii teoretycznej/kwantowej, bioinformatyki¸ informatyki stosowanej, lub nauk pokrewnych.

3. Doświadczenie w pracy w systemie Linux, umiejętność programowania,  pożądana znajomość metod dynamiki molekularnej i chemii kwantowej.

4. Pożądana silna motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami/wystąpieniami konferencyjnymi.  

5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS
Structural Determinants of Optical Control of Insulin and Neuroligin Release by Photoactive Protein Ligands” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Projekt związany jest z modelowaniem komputerowym dużych białek fotoaktywnych o znaczeniu medycznym. Celem jest poznanie mechanizmów działania makromolekuł ważnych w optogenetyce i kontrolowanym przez światło wyzwalaniem leków. Elementem projektu jest rozwój nowych metod modelowania. Badania prowadzone będą w Zespole Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Instytutu Fizyki  Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Doktorant będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań obliczeniowych struktury i dynamiki białek oraz wybranych potencjalnych leków, w tym metodami chemii kwantowej, a także za opracowanie i analizę wyników badań, przygotowywanie publikacji i prezentowania wyników na konferencjach. Do obowiązków doktoranta będzie należała dbałość o odpowiedni stan narzędzi obliczeniowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 września 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: do 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2017 r.
Wynagrodzenie: stypendium w wysokości do 3000 zł miesięcznie, w zależności od kwalifikacji.

Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo.
Do 15 września 2017 proszę przesłać na adres wiesiek@fizyka.umk.pl lub dostarczyć na adres Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Dziekanat
następujące dokumenty:
1. Podanie – list motywacyjny, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail.
2. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.).
3. Dokument potwierdzający status doktoranta (studenta) lub oświadczenie o dostarczeniu informacji o przyjęciu na studia doktoranckie przed dniem 30/09/2017, rozpoczynające się od 1 października 2017 r. Procedurę kwalifikacyjną mogą przejść kandydaci na studia doktoranckie (w Instytucie fizyki UMK jest nabór wrześniowy), jednak stypendium może być przyznane jedynie uczestnikowi studiów doktoranckich.
4. Wykaz ocen ze studiów II stopnia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich). 

W drugim etapie konkursu wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone drogą
e-mailową na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2017 roku.

Komisja zastrzega sobie możliwość nieobsadzenia stanowiska w przypadku braku kandydata/kandydatki o odpowiednich kompetencjach.

Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883 z późn. zm.”

Ewentualne pytania należy wysyłać na adres:
wiesiek@fizyka.umk.pl (prof. dr hab. Wiesław Nowak, kierownik projektu)