Konkurs na stanowisko doktoranta, stypendysty w projekcie SONATA BIS dr. hab. Michała Zielińskiego

Dr hab. Michał Zieliński ogłasza konkurs na dwa stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

W projekcie planujemy sformułować teorię, stworzyć narzędzia obliczeniowe oraz wykonać obliczenia własności widmowych nanostruktur półprzewodnikowych domieszkowanych pojedynczymi atomami fosforu. Pojedynczy atom domieszki w otoczeniu milionów atomów krzemu stanowi skomplikowany układ, w którym każdy z miliona atomów musi być indywidualnie uwzględniony w modelowaniu. Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami z NIST z USA. Współpraca ta pozwoli określić zakres stosowalności naszych teorii oraz ich zgodność z wynikami eksperymentalnymi. Badania prowadzone w projekcie mają zarówno aspekt czysto teoretyczny, jak i możliwe przyszłe aplikacje praktyczne. Rezultaty uzyskane w projekcie będą miały istotne znacznie dla badaczy projektujących przyszłe tranzystory krzemowe o atomowej skali miniaturyzacji, dla rozwoju urządzeń optoelektronicznych opartych o pojedyncze atomy oraz zastosowań nanostruktur krzemowych w dziedzinie informatyki kwantowej.

Wymagania:

 • stopień magistra fizyki, chemii, informatyki lub pokrewnej dziedziny
 • motywacja do pracy badawczej, zaangażowanie, entuzjazm
 • dobre umiejętności programistyczne
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowo punktowane:

 • wiedza i doświadczenie za zakresu: fizyki ciała stałego, fizyki nanostruktur, programowania równoległego, grafiki komputerowej

Zadania (możliwa tematyka prac):

 • rozwój teorii oraz atomistycznych metod obliczeniowych
 • rozwój teorii domieszek w nanostrukturach
 • badania własności transportowych nanostruktur
 • rozwój i zastosowania algorytmów genetycznych
 • zastosowanie metod chemii kwantowej (np. DFT) do obliczeń widm nanostruktur
 • programowanie równoległe oraz obliczenia wielkoskalowe na klastrach komputerowych

Istnieje możliwość dostosowania szczegółowego charakteru i zakresu zadań doktoranta/doktorantki w zależności od indywidualnych predyspozycji, preferencji i umiejętności.

Termin składania ofert: 2017-06-27, 23:59

Warunki zatrudnienia: Kwota stypendium: 3000 PLN miesięcznie przez okres do 4 lat (wypłacane w ratach).

Dodatkowe informacje: w trakcie studiów wyjazdy na staże zagraniczne do NIST/USA oraz konferencje międzynarodowe. Doktorantowi przysługuje nowy służbowy laptop.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: mzielin@fizyka.umk.pl Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wszelki kontakt i pytania przed upływem terminu składania podań są również mile widziane.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wyróżnienia,
 • list motywacyjny,
 • opinia przynajmniej jednego pracownika naukowego.

Kontakt: dr hab. Michał Zieliński, mzielin@fizyka.umk.pl