Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Wyniki ankiety dla absolwentów 2016

Zadowolenie ze studiowania ankieta dla absolwentów

Poniżej zaprezentowano wyniki badania ankietowego absolwentów na temat zadowolenia z zakończonych studiów (wersja PDF). Od 2009 r. przeprowadza się je stosując papierową formę kwestionariusza (skala odpowiedzi: niezadowolenie, zadowolenie, nie mam zdania) udostępnianego studentowi przy okazji jego wizyty w dziekanacie w terminie od dnia jego egzaminu dyplomowego aż do uroczystości wręczenia dyplomów.

Na otwarte pytanie o najlepszego dydaktyka Wydziału wskazano w 2016 r. 23 nauczycieli. Największą liczbę głosów oddano na dr. Tomasza Tarczewskiego oraz, po raz kolejny, na prof. Wiesława Nowaka.

W indywidualnych komentarzach w 2016r. wyszczególniono pozytywne strony Wydziału: kompetentność i przyjazne nastawienie pracowników dziekanatu, podobnie oceniono, jako przyjazne, nastawienie większości prowadzących, możliwość korzystania z nowoczesnych technologii Wydziału, możliwość indywidualnego ustalenia z prowadzącymi terminów zajęć i zaliczeń, dobre wyposażenie pracowni laboratoryjnych w Studium Politechnicznym, nauczanie darmowych odpowiedników programów komercyjnych, dostępność miejsca relaksu i odpoczynku. Absolwenci wskazali też na słabe strony Wydziału: brak realizacji postulatów z poprzednich ankiet, system organizacji praktyk, system rejestracji na zajęcia, brak punktu ksero w Instytucie Fizyki, ograniczona liczba miejsc na niektórych kursach komputerowych, niski poziom lektoratów. Studenci kierunku Informatyka Stosowana postulują zmniejszenie liczby zajęć z fizyki i matematyki na korzyść informatycznych. Wskazywano też, by lektoraty odbywały się w budynku Instytutu Fizyki.
Warto zaznaczyć,  że w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 lektoraty będą częściowo odbywały się w Instytucie Fizyki (dostępność sal), Komisja Dydaktyczna współpracując z Wydziałową Radą ds. Jakości Kształcenia zmieniła siatki godzin dla wszystkich kierunków pod wpływem opinii społeczności Wydziału. W szczególności na kierunku Informatyka Stosowana planowane jest utworzenie pięciu nowych specjalności, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Poniżej na diagramach zaprezentowano: górny panel sumaryczne wyniki ankiet wypełnionych przez absolwentów od 2009 r. do 2016 r. włącznie oraz dolny panel wyniki ankiet z edycji 2016 (ze względu na niską zwrotność ankiet absolwentów astronomii i materiałów współczesnych technologii zestawień dla ostatniej edycji nie podano): kolorem zielonym oznaczono zadowolenie, czerwonym niezadowolenie, a zółtym brak zdecydowanej opinii. W tabeli podano zaś liczby absolwentów poszczególnych kierunków, którzy wzięli udział w ankiecie w poszczególnych latach.

Wyniki potwierdzają utrzymujące się wielkie uznanie dla pracy dziekanatu i biblioteki Wydziału. Ankietowani są nadal w zdecydowanej większości zadowoleni z nauczycieli oraz ze zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Organizacja studiów i baza lokalowa została pozytywnie oceniona przez połowę absolwentów. Najmniejsze zadowolenie dotyczy przydatności lektoratów i pracy Wydziałowych organizacji studenckich.

Opinie absolwentów poszczególnych kierunków

Astronomia (ankietowane 23 osoby, w edycji w 2016r. uczestniczyła tylko jedna osoba).

 

Automatyka i robotyka (103 osoby ankietowane, w tym 16 osób w edycji w 2016r.)

 

Fizyka (70 osób ankietowanych, w tym 5 w 2016r.)

 

Fizyka techniczna (77 osób ankietowanych, w tym 8 osób w 2016r)

 

Informatyka stosowana (91 osób ankietowanych, w tym 19 osób w edycji 2016)

 

Materiały współczesnych technologii (ankietowanych 12 osób, w tym 3 w 2016r.)

 

Absolwenci roku Astronomia Automatyka i robotyka Fizyka Fizyka techniczna Informatyka stosowana Materiały współczesnych technologii Razem
  2008/2009    0     5   25   14    –    –    44
  2009/2010    8     7   12   23    –    –    50
  2012/2013    4   34   11   15   30    6  100
  2013/2014    6   19     7   12   15    3    62
  2014/2015    4   22   10     5   27    0    68
  2015/2016    1   16     5     8   19    3    52
Razem  23
 103
  70
  77
  91
  12
 376