Prof. Piotr Targowski we Wspólnej Inicjatywie Programowej

Prof. dr hab. Piotr Targowski został wybrany do Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej: ,,Dziedzictwo kultury i zmiana globalna: nowe wyzwanie dla Europy" (Scientific Committee Joint Programming lnitiative: Cultural Heritage – a challenge for Europe: JPI CH) na kadencję 2017-2018. Ogólnym celem wszystkich JPI jest opracowanie wspólnej dla danego obszaru badawczego strategii (Strategie Research Agenda) i koordynacja wokół niej krajowych badań.

Gratulujemy!