Stypendia MNiSW dla studentów i doktoranta

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017 otrzymało troje studentów WFAiIS: lic. Marta Dziełak (z astronomii II stopnia), lic. Igor Kantorski i lic. Wiktor Łachmański (obaj z fizyki technicznej II stopnia).

Pani Marta Dziełak w ramach pracy licencjackiej wykonanej pod opieką dr hab. Anny Bartkiewicz wyszukała słabe źródła emisji maserowej metanolu, przeglądając sto obszarów powstawania masywnych gwiazd. Pracę magisterską realizuje pod opieką dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, badając małe radiogalaktyki przy użyciu amerykańskiego interferometru VLA. Podczas wakacji, w ramach praktyk ERASMUS, zajmowała się danymi z sieci LOFAR, uczestnicząc w projekcie nowej analizy danych.

Panowie Igor Kantorski i Wiktor Łachmański przygotowują prace magisterskie pod opieką dra hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK, kontynuując badania rozpoczęte w ramach prac licencjackich na kierunku fizyka. Ich zainteresowania naukowe obejmują procesy generacji światła w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich przy wzbudzeniu promieniowaniem jonizującym. Pan Kantorski pracuje nad modelami teoretycznymi wyjaśniającymi zależność wydajności scyntylacji od rozmiarów kryształu, natomiast pan Łachmański zajmuje się określeniem roli pułapek ładunku w mechanizmie scyntylacji, wspomagając się odpowiednim eksperymentem (radioluminescencja w funkcji temperatury, termoluminescencja i nowatorskie badania dwuwiązkowe). Obaj czynnie uczestniczą w europejskiej akcji Fast Advanced Scintillator Timing, finansowanej w ramach e-COST.

Stypendium MNiSW uzyskał również mgr inż. Jakub Rydzewski, doktorant WFAiIS przygotowujący rozprawę doktorską w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej pod kierunkiem prof. dra hab. Wiesława Nowaka. Jej tematem będzie rozwój nowych algorytmów modelowania ścieżek dyfuzji liganda w białkach.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom!