I Pracownia fizyczna - Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych

Pracownia wyposażona jest w zestawy doświadczalne umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu mechaniki, ciepła i fizyki cząsteczkowej, własności materii, elektryczności, magnetyzmu i optyki.
W wykazie poniżej podano numery i tematy ćwiczeń (kliknięcie niektórych tematów umożliwia wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji i przykładowych instrukcji do ćwiczeń).

UWAGA: Materiały udostępniane są z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.
Warunkiem reprodukcji całości lub części treści, zwłaszcza elementów graficznych (również po modyfikacji) we własnym opracowaniu jest uzyskanie zgody Kierownika I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UMK W Toruniu (lab1@fizyka.umk.pl).


ĆWICZENIA SERII GŁÓWNEJ

1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła odwracalnego
2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego
3. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi Jolly'ego
4. Wyznaczanie prędkości dźwięku metodami Quinckego i Kundta
5. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą detekcji elektrycznej (figury Lissajous)
6. Badanie lepkości cieczy przy pomocy lepkościomierza Englera
7. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
8. Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza
9. Wyznaczanie momentu bezwładności wahadła torsyjnego
10. Wyznaczanie współczynnika sztywności na skręcanie metodą dynamiczną

11. Wyznaczanie modułu Younga metodą zginania pręta
12. Wyznaczanie momentu bezwładności wahadła Oberbecka
13. Badanie drgań tłumionych i wymuszonych przy pomocy wahadła Pohla
14. Badanie drgań wahadła sprężynowego
15. Wyznaczanie modułu sztywności sprężyny i modułu Younga
16. Badanie drgań wahadeł sprzężonych
17. Wyznaczanie prędkości kul za pomocą wahadła balistycznego
18. Pomiar prędkości przepływu cieczy
19. Wyznaczanie modułu Younga i współczynnika Poissona dla gumy
20. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Ostwalda

21. Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza
22. Sprawdzenie punktów stałych termometru rtęciowego
23. Wyznaczanie stosunku cp / cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa
24. Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia
25. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania
26. Wyznaczanie ciepła parowania wody w temperaturze wrzenia
27. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu metodą kalorymetryczną
28. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy za pomocą dylatometru
29. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych
30. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych

31. Pomiar oporu elektrycznego na podstawie prawa Ohma
32. Wyznaczanie oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone'a
33. Wyznaczanie małych oporów metodą porównywania
34. Wyznaczanie współczynnika temperaturowego oporu
35. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych
36. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi
37. Wyznaczanie równoważnika elektrotermicznego
38. Wyznaczanie przewodnictwa elektrolitów metodą Kohlrauscha
39. Drgania relaksacyjne
40. Badanie transformatora

41. Wzorcowanie termostosu
42. Badanie generatora samowzbudnego
43. Wyznaczanie charakterystyki triody
44. Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
45. Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej oraz czułości integralnej fotokomórki
46. Cechowanie woltomierza i amperomierza
47. Pomiar ładunku kondensatora metodą graficznego całkowania
48. Wyznaczanie pętli histerezy magnetycznej za pomocą oscylografu
49. Badanie rezonansu napięcia w obwodzie prądu zmiennego LC
50. Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z metalu

51. Badanie tranzystora
52. Badanie układów prostujących przy pomocy oscyloskopu (I)
53. Badanie efektu Halla
54. Badanie układów prostujących przy pomocy oscyloskopu (II)
55. Badanie fotooporu i fotoogniwa
56. Badanie fotodiody
57. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w cieczy za pomocą refraktometru Abbego
58. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w szkle za pomocą mikroskopu
59. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w materiałach przezroczystych metodą kąta najmniejszego odchylenia
60. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w cieczy

61. Wyznaczanie współczynnika załamania światła przez pomiar kąta Brewstera
62. Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
63. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną
64. Badanie mikrofal
65. Wyznaczanie ogniskowych soczewek
66. Pomiar aberracji sferycznej podłużnej i poprzecznej soczewki
67. Pomiar widm absorpcji barwników za pomocą spektrofotometru
68. Badanie filtrów optycznych za pomocą spektrofotometru
69. Sprawdzenie prawa Malusa

70. Kalibracja szerokości szczeliny z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Fraunhofera
71. Pomiar średnicy otworów kołowych oraz średnicy prętów z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Fraunhofera
72. Wyznaczanie stałej skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez cukier przy pomocy polarymetru
73. Wyznaczanie długości fali światła w doświadczeniu Younga
74. Wyznaczanie aberracji chromatycznej soczewki

81. Wyznaczanie czasu życia mionów atmosferycznych za pomocą teleskopu promieniowania kosmicznego


ĆWICZENIA SERII WSTĘPNEJ

101. Wyznaczanie gęstości ciał stałych I 
102. Wyznaczanie gęstości ciał stałych II 
103. Wyznaczanie gęstości ciał stałych III
104. Wyznaczanie gęstości ciał stałych IV 
105. Wyznaczanie momentów bezwładności brył regularnych na podstawie pomiaru masy i wymiarów liniowych (I)
106. Wyznaczanie momentów bezwładności brył regularnych na podstawie pomiaru masy i wymiarów liniowych (II)
107. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru
108. Pomiar sumy kątów wieloboków (I)
109. Pomiar sumy kątów wieloboków (II)
110. Pomiar rezystancji za pomocą omomierza 

Powrót do strony głównej I PF