Krok po kroku

 • Droga służbowa

Pojęcie "droga służbowa" oznacza, że dokument powinien zostać podpisany przez kierownika zakładu, dyrektora IF, a następnie przez dziekana. Dopiero wtedy może zostać wysłany do rektoratu. W przypadku doktoranta dokument powinien mieć również podpis promotora (opiekuna naukowego) i kierownika studiów doktoranckich.

 • Delegacje krajowe

W przypadku wyjazdu w delegację krajową pracownik nie musi składać osobnego pisma. Juz samo wypisanie delegacji (w sekretariacie) i podpisanie jej przez dyrektora jest zgodą na wyjazd krajowy. Delegację rozlicza się w terminie dwóch tygodni od zakończenia podróży służbowej. Nalezy do niej załączyć wszystkie dokumenty finansowe potwierdzające jej odbycie (bilety kolejowe, autobusowe, fakturę za nocleg) i opłacone przez pracownika. W przypadku faktur opłaconych przelewem lub kartą kredytową dodatkowo należy załaczyć potwierdzenie z rachunku bankowego. Delegacja powinna mieć również stwierdzenie pobytu służbowego (pieczątka i podpis instytucji zapraszającej).

 • Wyjazdy zagraniczne

Procedura wyjazdu zagranicznego pracowników opisana jest tutaj: http://www.umk.pl/pracownicy/dwz/wyjazdy/ Standardowy wniosek o wyjazd można przygotować przy użyciu generatora.

 • Zaproszenie gościa zagranicznego

Procedura związana z zaproszeniem gościa zagranicznego opisana jest tutaj: http://www.umk.pl/pracownicy/dwz/przyjazdy/

 • Publikacje

Każda publikacja pracownika (studenta, doktoranta) musi być od razu wpisana bo bazy eGPS oraz przekazana do Biblioteki Głównej (w formie papierowej poprzez Bibliotekę Instytutową lub elektronicznie na adres bibliometria@umk.pl).

 • Wnioski o granty

Każdy wniosek o grant przed wysłaniem do rektoratu powinien zostać zarejestrowany w sekretariacie, podpisany przez dyrektora IF, a następnie przez dziekana.

 • Umowy cywilnoprawne

Umowa cywilnoprawna powinna byc zawarta najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia jej obowiązywania. Każda umowa musi byc zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez sekretariat. W przypadku umów-zleceń zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami UMK należy 10 dni wcześniej zgłosić się do sekretariatu aby dokonać odpowiedniego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 •  Google Scholar

Instrukcja

 • Researcher ID

Instrukcja

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego (wymagające konkursu)

Procedura

 • Przewód doktorski

Procedura

 • Wydziałowe konto internetowe, wpis do bazy eGPS, uprawnienia do strony www
 1. Założenie konta: administracją kont internetowych i e-maili dla pracowników Instytutu Fizyki, Katedry Informatyki Stosowanej i Dziekanatu zajmuje się dr hab. Jacek Kobus (tel. 3266). Konto pracownika powinno zostać dopisane do odpowiedniego adresu grupowego (ifiz-l@fizyka.umk.pl – wszyscy pracownicy Instytutu Fizyki).
 2. Dopisanie do bazy egps: dopisaniem do bazy egps zajmuje się sekretariat IF (dane: imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, wielkość etatu, zakład, zespół do którego należy pracownik, informacja o statusie doktoranta, nr telefonu, nr pokoju, adres strony www, informacja o konsultacjach, informacja o doświadczalnym/teoretycznym charakterze prowadzonych badań naukowych, data urodzenia, data pierwszego zatrudnienia na UMK, data uzyskania stopnia doktora, zajmowane stanowisko i funkcje).Wpisanie do bazy egps spowoduje wyświetlenie pracownika na liście pracowników na stronie www oraz da możliwość wpisywania wszystkich osiągnięć pracy naukowej (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/16690).Wszelkie zmiany którejkolwiek z danych zapisanych w bazie egps powinny zostać jak najszybciej przesłane do sekretariatu na adres: monikac@fizyka.umk.pl.
 3. Dopisanie uprawnień do strony www Wydziału:obowiązkiem pracownika jest zalogowanie się do serwisu www stron wydziałowych i wysłanie informacji na adres: ig@fizyka.umk.pl i zelek@fizyka.umk.pl. Dzięki temu uzyska on niezbędne uprawnienia do korzystania ze strony www.
 • Baza eGPS

Obowiązkiem każdego pracownika i doktoranta dopisanego do bazy eGPS jest jej bieżąca aktualizacja. Wszystkie problemy związane z bazą lub zmiana danych osobowych powinny być zgłaszane mailowo (egps@fizyka.umk.pl).

 • Formalności przed zatrudnieniem

Oprócz złożenia podania o zatrudnienie wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami należy pamiętać o poniższych czynnościach:

1. Karta obiegowa - kartę obiegową wydaje Dział Spraw Pracowniczych. Przed zatrudnieniem należy zebrać niezbędne podpisy na karcie obiegowej, a następnie dostarczyć ją bezpośrednio do Działu Spraw Pracowniczych lub zrobić to poprzez sekretariat IF.

2. Badania lekarskie - przed zatrudnieniem dział administracyjny IF przygotowuje skierowanie na badania lekarskie. Przeprowadza się je w Akademickiej Przychodni Lekarskiej (ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, tel.: 056-654-20-20, 056-611-46-58). Otrzymane zaświadczenie należy złożyć w sekretariacie IF.

3. Szkolenie BHP - przed zatrudnieniem należy odbyć szkolenie wstępne w zakresie BHP. Szkolenia odbywają się w każdy czwartek w budynku przy ul. Asnyka 2a, 87-100 Toruń. Następnie bezpośredni przełożony przeprowadza szkolenie stanowiskowe. Wypełniona karta szkoleń BHP powinna trafić do sekretariatu IF.