Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych

dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:

  1. Nadzór nad działalnością naukową i badawczą Wydziału.
  2. Nadzór nad budżetem Wydziału, przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych.
  3. Nadzór nad współpracą międzynarodową Wydziału w zakresie badań naukowych.
  4. Koordynacja współpracy z przemysłem.
  5. Przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Wydziału.
  6. Koordynacja spraw związanych z kształceniem na Wydziale, w tym występowanie z wnioskami dotyczącymi powoływania kierunków i specjalności studiów oraz nadzór nad wnioskami o finansowanie projektów w zakresie kształcenia.