Pełnomocnik ds. Promocji

dr Agata Karska

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należy:

  1. Koordynacja promocji Wydziału w obszarze kształcenia (kandydaci i absolwenci) oraz w obszarze badań naukowych.
  2. Koordynacja działań związanych z komunikacją medialną (strony WWW, itp.).
  3. Koordynacja działań promocyjnych związanych z bazą absolwentów Wydziału.
  4. Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa podmiotów samorządowych, gospodarczych i biznesowych regionu w działalności Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.
  5. Inicjowanie i organizacja promocji Wydziału w szkołach.
  6. Koordynacja prac wydziałowych zespołów przygotowujących wnioski o finansowanie międzynarodowych, krajowych i regionalnych projektów w obszarze kształcenia (PO WER i inne).
  7. Wydziałowa Koordynacja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; inicjowanie i wspieranie imprez pokrewnych.
  8. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia umiędzynarodowienia Wydziału w zakresie kształcenia studentów.