Prodziekan ds. Studentów

dr hab. Anna Bartkiewicz 

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:

 1. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów, m.in.:
  • skreślenia z listy studentów,
  • kierowanie na powtarzanie roku,
  • urlopy dziekańskie,
  • przeniesienia na inny wydział lub uczelnię.
 2. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów (stypendia, domy studenckie).
 3. Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału (m.in. opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi, itp.).
 4. Nadzór nad zagranicznymi i krajowymi wymianami studentów.
 5. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi, wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów.
 6. Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 7. Nadzór nad studiami doktoranckimi, w tym sprawy socjalno-bytowe doktorantów.
 8. Nadzór nad rekrutacją na studia.
 9. Koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych.
 10. Koordynacja spraw związanych z oceną jakości kształcenia.