II Pracownia Fizyczna: Tablice

Podstawowe stałe fizyczne

Tabela zawiera najczęściej używane stałe fizyczne. Wartości w nawiasach oznaczają odchylenie standardowe ostatnich cyfr znaczących. Niektóre wartości są dokładne np. prędkość światła, ponieważ oparto na nich wzorce jednostek układu SI. Jednostki (wraz z wykładnikami potęg) są rozdzielone spacjami; jednostki znajdujące się po prawej stronie znaku / występują w mianowniku.


Stałe uniwersalne:

Prędkość światła w próżni:
c = 299792458 m/s (wartość dokładna)
Przenikalność magnetyczna próżni:
μ0 = 4π 10-7 H/m = 12,566370614...·10-7 H/m (wartość dokładna)
Przenikalność elektryczna próżni:
ε0 = 1/(μ0 c2) = 8,854187817...·10-12 F/m (wartość dokładna)
Newtona stała grawitacji:
G = 6,67384(80)·10-11 m3/(kg s2)
Stała Plancka:
h = 6,62606957(29)·10-34 J s

Stałe elektromagnetyczne:

Ładunek elementarny:
e = 1,602176565(35)·10-19 C
Kwant strumienia magnetycznego (flukson):
Φ0 = h/2e = 2,067833758(46)·10-15 Wb
Stała von Klitzinga (dawniej: rezystancja Halla (kwantowy efekt Halla)):
RK = h/e2 = 25812,8074434(84) Ω
Magneton Bohra:
μB = eh/(4π me) = 9,27400968(20)·10-24 J/T
Magneton jądrowy:
μN = eh/(4π mp) = 5,05078353(11)·10-27 J/T

Stałe atomowe:

Stała struktury subtelnej:
α = 7,2973525698(24)·10-3
1/α = 137,035999074(44)
Stała Rydberga:
R = 10973731,568539(55) 1/m
Promień Bohra:
a0 = 0,529 177 210 92(17)·10-10 m

Stałe fizykochemiczne:

Liczba Avogadro:
NA = 6,02214129(27)·1023 1/mol
Stała Faraday'a:
F = 96485,3365(21) C/mol
Stała gazowa:
R = 8,3144621(75) J/(mol K)
Stała Boltzmanna:
kB = 1,3806488(13)·10-23 J/K
Stała Stefana-Boltzmanna:
σ = 5,670373(21)·10-8 W/(m2 K4)
Stała Wiena:
b = 2,897 7721(26)·10-3 m K

Źródło: Fundamental Physical Constants from NIST