Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 3/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie prowadzenia dokumentacji uczestnictwa studentów w zajęciach i przechowywania prac studenckich

Na podstawie § 61 Statutu UMK przyjętego uchwałą nr 135 Senatu UMK z 22 października 2013 r., w uzupełnieniu Zarządzenia Rektora UMK nr 167 z 24 listopada 2009 r. , w celu dokumentowania procesu osiągania przez studentów efektów kształcenia zarządzam co następuje:

 1. Udział studentów w zajęciach, w których uczestnictwo jest dla nich obowiązkowe ma być na bieżąco dokumentowany przez nauczycieli (pracowników i doktorantów) prowadzących zajęcia. Dokumentacja powinna zawierać informacje o obecności studentów na zajęciach i wszelkich ich postępach.
 2. Prace studenckie wymagane do zaliczenia poszczególnych przedmiotów mają być gromadzone i przechowywane. W szczególności:
  • Pisemne prace egzaminacyjne, sprawdziany i kolokwia, prezentacje oraz pisemne prace seminaryjne przechowują egzaminatorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia.
  • Szczegółowy sposób przechowywania projektów, programów komputerowych oraz raportów z wykonania zadań w pracowniach doświadczalnych, technicznych i komputerowych określają kierownicy pracowni lub koordynatorzy przedmiotów.
 3. Dokumentację, o której mowa w punktach 1. i 2. należy przechowywać co najmniej do końca roku akademickiego następującego po roku akademickim, w którym odbywały się zajęcia i ich zaliczenie.
 4. Dokumentacja może być udostępniana wyłącznie koordynatorom przedmiotów, władzom dziekańskim, osobom hospitującym zajęcia i zespołom oceniającym komisji akredytacyjnych.
 5. Po upływie okresu przechowywania oraz w przypadku odejścia nauczyciela lub doktoranta z Wydziału FAiIS, dokumentację w postaci papierowej należy przekazać do dziekanatu WFAiIS, gdzie zostanie zniszczona zgodnie z przepisami obowiązującymi na UMK.

  Dziekan WFAiIS
  Prof. dr hab. Stanisław Chwirot