II Pracownia Fizyczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przepisy BHP - zasady ogólne

 1. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawowymi zasadami BHP przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń.
 2. Używanie przyrządów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi oraz uwagami prowadzącego ćwiczenia.
 3. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonej aparatury.
 4. W wypadku jakiejkolwiek awarii przyrządów należy natychmiast wyłączyć przyrządy z sieci oraz powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia lub laboranta.

Przepisy BHP w pracowniach izotopowej i rentgenowskiej

W pracowniach tych studenci zobowiązani są do przestrzegania następujących zaleceń i zasad postępowania:

 1. Przed wejściem do pracowni pobrać dozymetr indywidualny.
 2. Przebywać możliwie najkrótszy czas w pobliżu substancji promieniotwórczych i innych źródeł promieniowania.
 3. Pracować w możliwie największej odległości od substancji promieniotwórczych i innych źródeł promieniowania.
 4. Źródeł promieniotwórczych nie wolno dotykać rękoma.
 5. Unikać zbędnego przenoszenia substancji promieniotwórczych.
 6. Pracować w odzieży ochronnej (fartuchach).
 7. Zabrania się wnoszenia do pracowni izotopowej:
  • jedzenia i napojów,
  • wyrobów tytoniowych,
  • przyborów do jedzenia i picia,
  • pomadek, kosmetyków, torebek, teczek itp. przedmiotów.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w tych pracowniach kobiet w ciąży.
 9. Przed wyjściem z pracowni należy przeprowadzić kontrolę dozymetryczną.

W pracowni rentgenowskiej II Pracowni Fizycznej studenci oraz prowadzący ćwiczenia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i zasad zawartych w instrukcji ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Instrukcja ta znajduje się w miejscu dostępnym dla wykonujących ćwiczenia z użyciem aparatu rentgenowskiego.


Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zajęć w II Pracowni Fizycznej obowiązany jest poświadczyć fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem.