II Pracownia Fizyczna

Regulamin

Przebieg ćwiczeń

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania części praktycznej ćwiczenia obowiązuje zaliczenie kolokwium, które obejmuje:
  • podstawy fizyczne badanego zjawiska,
  • stosowane metody pomiarowe,
  • znajomość aparatury,
  • sposób planowania i wykonywania pomiarów.
 2. Studentów obowiązuje prowadzenie zeszytów laboratoryjnych. W zeszycie laboratoryjnym oprócz szczegółowego planu powinny znaleźć się schematy układów pomiarowych, dane przyrządów i badanych próbek oraz wyniki pomiarów.
 3. ZALICZENIE ĆWICZENIA następuje po przyjęciu pisemnego sprawozdania przez opiekuna.
 4. Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać następujące elementy:
  • krótki opis teorii i metod pomiarowych,
  • schemat aparatury, dane badanych próbek, opis przebiegu pomiarów,
  • przejrzysty przebieg obliczeń,
  • zestawienie wyników pomiarów i obliczeń w postaci tablic i wykresów,
  • analizę wyników pomiarów,
  • uwagi.
 5. Redakcja i układ treści powinny być zgodne z normami przyjętymi w pracach naukowych (np. w pracach drukowanych w Acta Physica Polonica A).

Przepisy porządkowe

 1. Zapisy do II Pracowni Fizycznej odbywają się na początku danego semestru przewidzianego przez regulamin studiów, w terminie podanym przez kierownika pracowni.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie 8 ćwiczeń w ciągu roku (4 ćwiczenia na semestr).
 3. Plan pracy i wyniki pomiarów należy zapisywać w zeszycie laboratoryjnym w czytelny sposób umożliwiający w każdej chwili kontrolę pracy studenta.
 4. Po zakończeniu pomiarów ich wyniki należy przedstawić opiekunowi.
 5. Student jest odpowiedzialny finansowo za zniszczenia lub uszkodzenia przyrządów powierzonych mu na czas wykonywania ćwiczenia (uszkodzenia powstałe z winy studenta).
 6. Studenci zobowiązani są przychodzić punktualnie, zgłaszać swoją obecność i przebywać w pracowni w czasie przewidzianym na zajęcia.
 7. Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
 8. Student zobowiązany jest do oddania sprawozdania najpóźniej w dwa tygodnie po wykonaniu ćwiczenia. Nieusprawiedliwione opóźnienie powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
 9. Ocenę końcową wystawia się na podstawie pisemnych sprawozdań oraz przebiegu kolokwiów. Warunkiem koniecznym zaliczenia pracowni jest zwrot wszystkich wypożyczonych książek i materiałów pomocniczych.
 10. Nieobecności na Pracowni powinny być usprawiedliwione do końca drugich kolejnych zajęć na których student jest nieobecny. Dopuszcza się wstępne usprawiedliwienie drogą telefoniczną. W przypadku braku usprawiedliwienia zadanie zostanie przydzielone kolejnej osobie, a wcześniej nieobecny student otrzyma nowe zadanie.