Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim WFAiIS

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 , poz. 572 z późn. zm.) , w związku z Uchwałą Senatu UMK nr 63 z dnia 26 czerwca 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Urlopu wypoczynkowego udziela się w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych w ramach organizacji roku akademickiego określonej przez rektora zarządzeniem na każdy rok akademicki, o ile postanowienia niniejszego zarządzenia nie stanowią inaczej. Okresy wolne od zajęć dydaktycznych obejmują w szczególności wakacje zimowe, czas przerwy międzysemestralnej, wakacje wiosenne oraz wakacje letnie. Urlop może być udzielony także w okresie, w którym nauczyciel akademicki nie prowadzi zajęć dydaktycznych. § 2 1. Urlopu wypoczynkowego udzielają w instytutach – dyrektorzy instytutów, w innych wydziałowych jednostkach organizacyjnych – kierownicy tych jednostek, zgodnie z ustalonym planem urlopów uzgodnionym z pracownikami . 2. Zatwierdzenie planu urlopów, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z udzieleniem pracownikowi urlopu w terminie określonym w zatwierdzonym planie, bez konieczności składania indywidualnych wniosków urlopowych. § 3 1. Plany urlopów ustala się biorąc pod uwagę zarówno wnioski nauczycieli akademickich jak i konieczność zapewnienia toku pracy jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. 2. Plan urlopu winien uwzględniać całość należnego urlopu bieżącego oraz w pierwszej kolejności całość urlopu zaległego. 3. Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 4. Nauczyciel akademicki korzystający z płatnego urlopu naukowego planuje wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresach wymienionych w § 1. 5. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem akceptację terminów urlopu wypoczynkowego ustalonych w planie urlopów oraz prawo i obowiązek korzystania z urlopu w tych terminach. Wzór planu urlopów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 6. Plany urlopów sporządza się w dwóch egzemplarzach. a) oryginał zatwierdzonego przez dziekana planu urlopów przekazywany jest do Działu Spraw Pracowniczych w celu zaewidencjonowania terminów urlopu i stanowi podstawę do rozliczenia urlopu nauczyciela akademickiego, b) kopia zatwierdzonego przez dziekana planu jest zwracana niezwłocznie kierownikowi jednostki organizacyjnej i winna być podana do wiadomości pracowników. § 4 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić wyłącznie za zgodą dziekana, na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, zaopiniowany przez wskazanego w § 2 pkt. 1 - właściwego przełożonego. 2. Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. 3. Termin urlopu wypoczynkowego winien zostać przesunięty na termin późniejszy, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: - czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, - odosobnienia w związku z choroba zakaźną, - urlopu macierzyńskiego, - niezaplanowanego wcześniej wyjazdu służbowego. 4. Na wniosek pracownicy, pracownika – ojca korzystającego z urlopu macierzyńskiego urlop wypoczynkowy winien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. § 5 1. W przypadkach wymienionych w § 4 ust. 1 - 4 osoby wymienione w § 2 zarządzenia zobowiązane są ustalić z pracownikiem nowy termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego, uwzględniając przy tym postanowienia, o których mowa w § 4. 2. W przypadkach wymienionych w § 4 urlopu udziela kierownik jednostki poprzez podpisanie karty urlopowej. Karta, podpisana przez dziekana stanowi korektę w stosunku do wcześniejszego planu urlopów. § 6 1. Plan urlopów wypoczynkowych ustala się najpóźniej do 28 lutego każdego roku (w 2015r . do 1 kwietnia) na dany rok kalendarzowy. Plan winien obejmować okres od 1 marca do 28 lutego następnego roku. 2. Dziekan może odmówić przyjęcia planu i zwrócić plan do ponownego opracowania, jeżeli będzie sporządzony nieprawidłowo. § 7 1. Jeżeli nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego, kierownik jednostki udziela mu urlopu wypoczynkowego w terminie od połowy lipca do końca sierpnia w wymiarze zależnym od liczby dni posiadanego urlopu wypoczynkowego. Udzielenie urlopu następuje z chwilą podpisania przez kierownika jednostki i dziekana karty urlopowej, która stanowi uzupełnienie planu urlopów. 2. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, z powodów wymienionych w § 4 ust. 3 należy udzielić nauczycielowi akademickiemu najpóźniej do dnia 30 września roku następnego. § 8 W nieuregulowanych w zarządzeniu sprawach urlopowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. § 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. DZIEKAN Prof. dr hab. S. Chwirot