Wyniki ankiety dla absolwentów 2014

Zadowolenie z odbytych studiów

Wyniki ogólne    |    Wyniki dla poszczególnych kierunków studiów     |    Najlepszy dydaktyk

 

Po raz kolejny przeprowadziliśmy badanie ankietowe absolwentów na temat zadowolenia z odbytych studiów. Stosujemy ciągle pierową (nieelektroniczna) formę kwestionariusza ze względu na to, że ankietowanie jest prowadzone przy okazji uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów i odbioru dokumentów. W poniższej tabeli podajemy liczby absolwentów poszczególnych kierunków, którzy wzięli udział w ankiecie w poszczególnych latach. 

Absolwenci roku Astronomia Automatyka i robotyka Fizyka Fizyka techniczna Informatyka stosowana Materiały współczesnych technologii Razem
  2008/2009    0     5   25   14    –    –    44
  2009/2010    8     7   12   23    –    –    50
  2012/2013    4   34   11   15   30    6  100
  2013/2014    6   19    7   12   15    3    62
Razem  18
  65   55   64   45
   9
 256

Wyniki zebrane od absolwentów wszystkich naszych kierunków studiów podsumowuje poniższy diagram. Kolor zielony oznacza zadowolenie, czerwony – niezadowolenie, a żółty – brak zdecydowanej opinii. Pokazujemy diagram w dwóch wersjach: w pierwszej uwzględniono wyniki zebrane we wszystkich dotychczasowych edycjach ankiety, w drugiej – tylko odpowiedzi zebrane w ostatniej edycji. Jako pierwsza wyświetlana jest wersja dla wszystkich dotychczasowych lat od roku 2008/2009. Po najechaniu na nią kursorem, pojawiają się wyniki z ostatniego roku.

Wyniki raczej potwierdzają opinie z poprzednich lat. W szczególności potwierdzone zostało wielkie uznanie dla pracy dziekanatu i bibliotek Instytutu Fizyki i Centrum Astronomii. Ankietowali są nadal w zdecydowanej większości zadowoleni ze zdobytej wiedzy i umiejętności, choć zadowolenie to nieco się obniżyło. Nie uległa zmianie negatywna opinia o nauczaniu języków obcych (uznanym za ważne), niezadowolenie z lektoratów wydaje się pogłębiać. Mamy nadzieję, że po istotnej reorganizacji pracy SPNJO i zmianach personalnych, które miały miejsce w poczatku roku 2014, nauczanie jezyków obcych poprawi się. Niezadowolenie z organizacji studiów – na poziomie 20% – wynika głównie z nagromadzenia znacznej liczby egzaminów na pewnych etapach studiów. Przeprowadziliśmy reorganizację planów studiów. Nowe plany beda obowiązywac od przyszłego roku. Będziemy obserwować opinie studentów i absolwentów.

 

Opinie absolwentów poszczególnych kierunków

Dla zainteresowanych szczegółami, przedstawiamy także wyniki w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów: astronomiaautomatyka i robotykafizykafizyka technicznainformatyka stosowanamateriały współczesnych technologii. Wykazują one pewne niewielkie odchylenia od wyników ogólnych (dla wszystkich kierunków łącznie) przedstawionych powyżej. Znów jako pierwsze pojawiają sie wyniki zebrane od 2008/09 aż do 2013/14 roku. Po najechaniu kursorem na wykres pojawia się jego wersja oparta na wynikach wyłącznie roku 2013/14 (To nie dotyczy kierunku materiały współczesnych technologii, spośród  absolwentów w roku 2013/14 nikt nie wziął udziału w ankiecie). 

Astronomia (18 uczestników ankiety, w tym 6 w roku 2013/14)

 

Automatyka i robotyka (65 osób ankietowanych, w tym 19 w roku 2013/14)

 

Fizyka (ankietowanych 55 osób, w tym 7 w roku 2013/14)

 

Fizyka techniczna (ankietowanych 64 osoby, w tym 12 w roku 2013/14)

 

Informatyka stosowana (ankietowanych 45 osób, w tym 15 w roku 2013/14)

 

Materiały współczesnych technologii (ankietowanych 9 osób; w tym 3 w roku 2013/14)

 

Najlepszy dydaktyk Wydziału

W otwartym pytaniu ankiety prosimy o wskazanie najlepszego dydaktyka Wydziału. W roku 2013/14 oddano w tym plebiscycie 50 głosów, które rozłożyły się na 30 nauczycieli. Pięć osób wskazało na dra Zbigniewa Łukasiaka (który w poprzednim roku był na drugiej pozycji).  Po cztery głosy zdobyli: prof. Wiesław Nowak (lider w poprzednim roku) i dr Gracjan Maciejewski, a po trzy głosy – dr hab. Jacek Jurkowski, dr Kazimierz Karwowski i prof. Andrzej Raczyński