Pełnomocnik Samorządu Studenckiego UMK ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnika  Samorządu ds. Studentów Niepełnosprawnych jest p. Angelina Milewska

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni,
  • tworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,
  • pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uniwersytet  osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
  • podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne,
  • kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej,
  • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.