Warunki rekrutacji na SP Nauczania Przyrody i Fizyki Współczesnej

Warunki kwalifikacji: Złożenie wymaganych dokumentów

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 30.09.2014 r. do Dziekanatu WFAiIS UMK, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, z dopiskiem: "SP Nauczania Przyrody i Fizyki Współczesnej"

Wymagane dokumenty:

1.dyplom ukończenia studiów II stopnia,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. 1 zdjęcie,
5. potwierdzenie kwalifikacji do nauczania w szkole.

Dodatkowe informacje dla kandydata znajdują się na stronie www: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl .