Wyniki ankiety oceny zajęć roku akademickiego 2012/2013

Przedstawiamy wyniki anonimowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych, które odbyły się w roku akademickim 2012/2013. Są one porównane z wynikami roku poprzedniego, 2011/2012, i łącznymi wynikami z lat 2008/09 – 2012/13, w których stosowaliśmy ankietę w wersji przygotowanej ze studentami w roku 2008. W tabeli poniżej zebrane są ogólne informacje ilościowe dotyczące zakresu przeprowadzonych ankiet, w szczególności, stopnia zwrotu, czyli liczby uzyskanych odpowiedzi szczegółowych (na poszczególne pytania), podanej w procentach w stosunku do oczekiwanej liczby odpowiedzi.

rok akademicki
zwrot liczba ocenionych nauczycieli liczba komentarzy
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
łącznie
16% 
23%
30%
20%
22%
–   
119
174
149
178
143
257
342
460
606
537
416
2019
 

Wyniki zostały opracowane na dwa sposoby:

  1. odnośnie poszczególnych prowadzących,
  2. globalnie dla całego Wydziału, ze względu na trzy różne aspekty: stosunek do studentów, ocenianie, właściwe prowadzenie zajęć oraz – dodaną do kwestionariusza ankiety w zeszłym roku – zgodność zajęć z programem studiów.

Ocena nauczycieli

Podobnie jak w poprzednich latach znakomita większość zajęć i prowadzących je osób uzyskała bardzo pozytywną ocenę. Ponad 80% nauczycieli otrzymuje corocznie średnie oceny w przedziale [4.1, 5.0]. Procentowy udział ocen z najwyższego z rozważanych przez nas przedziałow o szerokości 0.3, tzn. z przedziału [4.7, 5.0], systematycznie rośnie. Na szczególne uznanie zasługują osoby, które utrzymują się w czołówce od roku 2008/09 (Ich nazwiska zapisane są na poniższej liście liderów tłustą pomarańczową czcionką). Z drugiej strony, liczba nisko ocenianych nauczycieli też utrzymuje się na niezmiennym poziomie – około 5% prowadzących zajęcia otrzymuje od studentów średnie oceny poniżej 3.5.

Wykres podaje liczbę osób, których średnia ocen (średnia) mieści się w przedziale [a,b).
W ankiecie przyjęto skalę ocen od 1 do 5. Ponieważ liczba ocenianych osób zmienia się z semestru na semestr, podajemy również wersję procentową wykresu (pojawia się ona po najechaniu na wykres myszką).
Osoby*, których średnia za rok akademicki 2012/2013 mieści się w najwyższym przedziale, tzn. w [4.7, 5.0]:
  Andrzej Karbowski   
Jacek Jurkowski   
Ryszard Trawiński   
Winicjusz Drozdowski   
Adam Makowski   
Agata Cygan   
Mariusz Piwiński   
Krzysztof Dobosz   
Kamil Wyrąbkiewicz   
Zbigniew Łukasiak   
Krzysztof Rochowicz   
Andrzej Korcala   
Hubert Cybulski   
Andrzej Kus   
Andrzej Niedzielski   
Andrzej Marecki   
Gracjan Maciejewski   
Gniewomir Sarbicki   
Piotr Żuchowski     
Tomasz Tarczewski   
Mirosław Bylicki 
Maciej Mikołajewski
Andrzej Kędziorski 
Oleksandr Sokolov 
Wiesław Nowak 
Krzysztof Gęsicki

*Podano nazwiska tylko tych osób, dla których otrzymano co najmniej pięć odpowiedzi na poszczególne pytania.

Wytłuszczono nazwiska osób obecnych w czołówce w roku 2011/12 a kolorem pomarańczowym oznaczono osoby zawsze obecne w czołówce w latach 2008-2013.

Jak zwykle sprawdziliśmy też, czy istnieje związek oceny zajęć z ocenami wystawianymi przez nauczycieli studentom. Zdefiniowaliśmy w tym celu współczynnik
Δ = średnia_ocen_uzyskanych_przez_prowadzącego_zajęcia/średnia_ocen_wystawionych_przez_prowadzącego – 1.

Oceny wystawione nauczycielom przez studentów nie są w prostej korelacji z ocenami wstawionymi przez nich studentom. W znakomitej większości nauczyciele uzyskali oceny co najmniej takie same jak studenci (lub lepsze; dodatnie wartości Δ). W licznych przypadkach (ponad 30%) ta przewaga ocen pracowników jest znaczna (Warto zauważyć, że Δ =0.5 oznacza, iż nauczyciel, który otrzymał średnią ocen 4.5, wystawił studentom oceny, których średnia wynosi 3.0).
Zdarzają się też nieliczne przypadki niskiej oceny prowadzącego, mimo bardzo dobrych ocen stawianych studentom.

Wyniki tego zestawienia świadczą o tym, że studenci chcą i potrafią oddzielić jakość prowadzonych zajęć od swojego powodzenia czy niepowodzenia w ich zaliczeniu. Z porównania różnych okresów widać, że sytuacja nie zmieniła się istotnie w całym objętym badaniami okresie.

Ogólna ocena zajęć prowadzonych na Wydziale

Średnia ocen wszystkich zajeć i wszystkich pytań dla całego Wydziału wynosi 4.50 (w roku 2011/2012 wynosiła 4.43 ). Pytania ankiety można podzielić na cztery kategorie (bloki): 1) stosunek prowadzących do studentów, 2) wymagania stawiane studentom i ocenianie ich wiedzy i umiejętności, 3) sposób prowadzenia zajęć oraz 4) zgodnośc zajęć z programem studiów. Spróbowaliśmy zobaczyć jak globalnie, ze względu na te cztery aspekty wygląda nauczanie na naszym Wydziale. Pokazują to poniższe diagramy. Na pierwszym przedstawiamy wyniki trzech pierwszych kategorii. Po najechaniu myszką na rysunek pojawiają się analogiczne wyniki uzyskane w roku poprzednim. Widać, że średnio najlepiej wypada stosunek nauczycieli do studentów. Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wymagania wypadają tylko trochę gorzej. Tak było również w poprzednim roku. Jednak teraz rozkład przesuwa się w kierunku ocen lepszych. Dla wnikliwych podajemy dalsze diagramy, z których można dowiedzieć się więcej odnośnie odpowiedzi na poszczególne pytania. Tu również można łatwo porównać wyniki z tymi z poprzedniego roku – diagramy z roku 2011/12 ukryte są pod aktualnymi, odsłaniają się po najechaniu na odpowiedni diagram myszką. Jedynie w przypadku kategorii "zgodność z programem studiów" nie ma porównania, ponieważ pytania tej kategorii zostały zadane w roku 2012/13 poraz pierwszy.

Zestawienie trzech bloków pytań związanych ze:

  1. stosunkiem nauczycieli do studentów,
  2. wymaganiami stawianymi studentom i ocenianiem,
  3. merytorycznymi kwestiami dotyczącymi prowadzenia zajęć.

Stosunek nauczycieli do studentów:

pyt. 2. Traktowanie studentów przez prowadzącego;
pyt. 3. Obowiązkowość prowadzącego;
pyt. 4. Kontakt z prowadzącym oraz gotowość prowadzącego do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

średnia ocena bloku 4.67
(w roku 2010/11 było 4.62)

Wymagania i ocenianie:

pyt. 5. Określenie wymagań wobec studentów (zakres materiału, forma zaliczenia itp.);
pyt. 6. Jak sprawiedliwie prowadzący oceniał studentów?
pyt. 12. Jak oceniasz możliwość opanowania materiału?
pyt. 13. Wymagania stawiane studentom były: 1 — bardzo niskie lub zbyt wysokie, nierealne; 3 — umiarkowane; 5 — bardzo duże, ale realne.

średnia ocena bloku 4.45
(w roku 2010/11 było 4.36)

Prowadzenie zajęć, kwestie merytoryczne:

pyt. 7. Przydatność zalecanych materiałów (podręczniki, skrypty, materiały internetowe);
pyt. 8. Przygotowanie prowadzącego do zajęć;
pyt. 9. Sposób prowadzenia zajęć;
pyt. 10. Logiczne powiązanie przekazywanych treści;
pyt. 11. Pedagogiczne predyspozycje prowadzącego do prowadzenia tych zajęć.

średnia ocena bloku 4.40
(w roku 2010/11 było 4.37)

Zgodność z programem studiów:
pyt. 14. Czy został zrealizowany program zajęć zawarty w sylabusie? pyt. 15. Czy sposób prowadzenia zajęć i tematy na nich poruszane umożliwiały osiągnięcie przypisanych zajęciom w sylabusie efektów kształcenia?

Pracowników Wydziału zachęcamy do zapoznania się z oceną ich zajęć przez studentów.

Studentów Wydziału gorąco prosimy o dalsze rzetelne i jeszcze liczniejsze wypełnianie ankiet. W roku 2013/14 uruchomiona została centralna ankieta, jedna dla całego Uniwersytetu. Mamy nadzieję, że spełnia ona oczekiwania naszych studentów.

Traktujmy wszyscy ankietę jako narzędzie do doskonalenia kształcenia na naszym Wydziale.

Poprzednie raporty – wyniki z poprzednich lat