Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


FAQ – wpis warunkowy czy powtarzanie roku, opłaty

Wyjaśniamy tu kilka powtarzających się w licznych pytaniach studentów kwestii dotyczących wpisu warunkowego na wyższy rok, powtarzania roku oraz opłat za powtarzanie zajęć.

 1. Wpis warunkowy na wyższy rok (semestr)
  • Ile może być "warunków" ?
   Potocznie używane określenie "warunek" oznacza wpis warunkowy na wyższy rok, taki wpis może być tylko jeden.
  • Ile kosztuje wpis warunkowy?
   Sam wpis warunkowy jest bezpłatny. Płaci się za powtarzanie zajęć. Tabela opłat znajduje się w punkcie 3.
  • Kiedy można dostać "warunek"?
   Jeśli zaległości (liczba niezaliczonych zajęć) są na tyle małe, że istnieje duże prawdopodobieństwo ich zaliczenia i jednoczesnego wywiązania się z obowiązków wyższego roku (na który następuje wpis warunkowy). Dla wpisów na rok akademicki 2015/16 ustalamy, że maksymalna liczba zajęć uzasadniająca ubieganie się o "warunek", to dwa zajęcia na semestr (roku akad. 2015/16), w tym najwyżej jedne zajęcia na semestr (roku akad. 2015/16) wymagające ponownego w nich uczestnictwa (za ponownie odbywane zajęcia pobierana jest opłata).
  • Kiedy przy wpisie warunkowym trzeba powtarzać zajęcia?
   Wtedy, gdy nauczyciel prowadzący dane zajęcia uznaje to za konieczne. Jeśli nauczyciel prowadzący napisze w opinii (na wniosku o wpis warunkowy), że zaliczenie może odbyć się na podstawie dodatkowego kolokwium lub dostarczonych prac, projektów, to ponowne uczestnictwo w zajęciach nie jest konieczne i nie pobieramy opłat za powtarzanie.
  • Czy w sprawie "warunku" trzeba rozmawiać z dziekanem osobiście?
   W przypadkach określonych powyżej – nie. Wystarczy złożyć podanie.
  • Jak napisać prośbę o wpis warunkowy?
   Niezależnie od liczby niezaliczonych zajęć składa się tylko jedno podanie o wpis warunkowy na danym kierunku. W tym podaniu wymienia się wszystkie niezaliczone zajęcia wymagane do zaliczenia danego roku.
   Wzór znajduje się na stronie http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/669
  • Do kiedy można składać podania o "warunki"?
   Do 27 września.
 2. Powtarzanie roku
  • Kiedy należy powtarzać rok?
   Wtedy, gdy student nie zaliczył poprzedniego roku i nie chce wpisu warunkowego lub nie może go otrzymać.
  • Czy w sprawie powtarzania roku trzeba osobiście rozmawiać z dziekanem?
   Nie,  wystarczy złożyć podanie.
  • Jak napisać prośbę  o zgodę na powtarzanie roku?
   Wzór znajduje się na stronie http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/669
  • Do kiedy można składać podania o zgodę na powtarzanie roku?
   Do 27 września.
 3. Opłaty za powtarzanie zajęć
  • Kto ustala wysokość opłat - stawki? Rektor UMK. Wysokość opłaty za godzinę zajęć ustalono w Zarządzeniu nr 52 Rektora UMK z 6 maja 2015
  • Ile wynosi opłata za godzinę powtarzanych zajęć?
   Wysokość opłat za godzinę zajęć w zależności od kierunku i stopnia studiów podaje poniższa tabela:
   kierunek I stopień II stopień  
   astronomia     14 zł 13 zł
   automatyka i robotyka 15 zł  
   fizyka 12 zł 11 zł
   fizyka techniczna 15 zł 13 zł
   informatyka stosowana 12 zł 11 zł
   materiały współczesnych technologii 15 zł