Zgłoszenia do tytułu najlepszego studenta i absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia

Do godz. 15:00 dnia 11 września 2017 r. w Dziekanacie przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego studenta oraz absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia za osiągnięcie w określonej dyscyplinie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej. Zgłoszenia, których wzory znajdują się w załącznikach, prosimy dostarczać osobiście bądź przesyłać w formie elektronicznej na adres dpipczynska@fizyka.umk.pl

Zasady i tryb przyznawania tytułu najlepszego studenta oraz absolwenta Wydziału są określone w Zarządzeniu nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów.

O tytuł najlepszego absolwenta Wydziału mogą ubiegać się absolwenci każdego kierunku studiów w danym roku akademickim, którzy:
1) ukończyli studia w terminie określonym regulaminem studiów,
2) ukończyli studia ze średnią ocen nie niższą niż 4.5, obliczoną ze wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
3) z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymali oceny bardzo dobre,
4) mają osiągnięcia w pracy badawczej (artystycznej).
W ocenie kandydatur bierze się pod uwagę również aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej i społecznej.

O tytuł najlepszego studenta Wydziału mogą ubiegać się studenci, którzy w danym roku akademickim:
1) zaliczyli rok studiów w terminie określonym regulaminem studiów,
2) osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4.5, obliczoną ze wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku akademickiego.
Przy dokonywaniu ocen kandydatur do tytułu najlepszego studenta Wydziału bierze się również pod uwagę osiągnięcia uzyskane w pracy badawczej (artystycznej), a także aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej i społecznej.


Kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu są absolwenci, którzy otrzymali w danym roku akademickim tytuł najlepszego absolwenta wydziału. Natomiast kandydatami do tytułu najlepszego studenta Uniwersytetu są studenci, którzy otrzymali w danym roku akademickim tytuł najlepszego studenta wydziału.

Tytuł najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu może być przyznany studentowi, który w danym roku akademickim:
1) zaliczył rok studiów w terminie określonym regulaminem studiów,
2) osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4.0, obliczoną ze wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku akademickiego,
3) osiągnął wysokie wyniki sportowe w skali co najmniej krajowej w zakresie kilku albo jednej dyscypliny sportu.
Kandydata do tytułu najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu zgłasza prorektorowi ds. studenckich zarząd uczelnianego klubu AZS, po zasięgnięciu opinii Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uniwersytet może też wyróżnić studenta lub zespół studentów, który w swojej specjalności osiągnął znaczącą pozycję w konkurencji międzynarodowej, rozsławiając tym samym imię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O wyróżnienie za osiągnięcia w danej dyscyplinie mogą ubiegać się kandydaci lub zespoły kandydatów zgodnie z kryteriami stosowanymi przy wyborze najlepszego studenta Uniwersytetu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Lista najlepszych absolwentów z ostatnich lat

ZałącznikRozmiar
wniosek_do_wyroznienia_2016_2017.doc32 KB
wniosek_najlepszy_absolwent_wydzialu_2016_2017.doc29.5 KB
wniosek_najlepszy_student_wydzialu_2016_2017.doc29 KB