Wyniki ankiety oceny zajęć roku akademickiego 2011/12

Przedstawiamy wyniki anonimowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych, które odbyły się w  roku akademickim 2011/2012. Są one porównane z wynikami roku poprzedniego, 2010/2011, i łącznymi wynikami z lat 2008/09 - 2011/12, w których stosujemy ankietę w wersji przygotowanej ze studentami w roku 2008. W tabeli poniżej zebrane są ogólne informacje ilościowe dotyczące zakresu przeprowadzonych ankiet, w szczególności, stopnia zwrotu, czyli liczby uzyskanych odpowiedzi szczegółowych (na poszczególne pytania), podanej w procentach w stosunku do oczekiwanej liczby odpowiedzi.

rok akademicki
zwrot liczba ocenionych nauczycieli liczba komentarzy
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
łącznie
23%
30%
20%
22%
24%
174
149
178
143
232
460
606
537
416
2019

Wyniki zostały opracowane na dwa sposoby:

  1. odnośnie poszczególnych prowadzących,
  2. globalnie dla całego Wydziału, ze względu na trzy różne aspekty: stosunek do studentów, ocenianie i właściwe prowadzenie zajęć.

Ocena nauczycieli

Podobnie jak w poprzednich latach znakomita większość zajęć i prowadzących je osób uzyskała bardzo pozytywną ocenę. Ponad 80% nauczycieli otrzymuje corocznie średnie oceny w przedziale [4.1, 5.0]. Procentowy udział ocen z najwyższego z rozważanych przez nas przedziałow o szerokości 0.3, tzn. z przedziału [4.7, 5.0], systematycznie rośnie. Na szczególne uznanie zasługują osoby, które utrzymują się w czołówce od roku 2008/09 (Ich nazwiska zapisane są na poniższej liście liderów tłustą pomarańczową czcionką).

Wykres podaje liczbę osób, których średnia ocen (średnia) mieści się w przedziale [a,b).
W ankiecie przyjęto skalę ocen od 1 do 5. Ponieważ liczba ocenianych osób zmienia się z semestru na semestr, podajemy również wersję procentową wykresu (pojawia się ona po najechaniu na wykres myszką).
Osoby*, których średnia za rok akademicki  2011/2012 mieści się w najwyższym przedziale, tzn. w [4.7, 5.0]: 
Krzysztof Gęsicki
Anna Kozłowska
Zbigniew Łukasiak
Ewa Ratajczak
Andrzej Karbowski
Krzysztof Grąbczewski
Marcin Iwanowski
Gracjan Maciejewski
Anna Zawadzka
Kamil Wyrąbkiewicz
Mateusz Borkowski
Daniel Lisak
Ireneusz Grabowski
Przemysław Płóciennik
Marian Szymczak
Aleksander Balter
Beata Deka
Bronisław Rudak
Ryszard Trawiński
Anna Bartkiewicz 
Iwona Gorczyńska

Wiesław Nowak
Mirosław Boniewicz
Sebastian Maćkowski
Piotr Wcisło
Kamil Ciszak 
Paweł Szroeder
Karolina Brodzińska
Jacek Jurkowski
Karol Strzałkowski
Bartłomiej Swoboda
Krzysztof Rochowicz
Karolina Słowik
Tadeusz Orlikowski
Włodzisław Duch
Piotr Palczewski
Andrzej Korcala
Andrzej Wawrzak
Miłosz Michalski
Jacek Kobus
Andrzej Raczyński
Krzysztof Goździewski

*Podano nazwiska tylko tych osób, dla których otrzymano co najmniej sześć odpowiedzi na poszczególne pytania.

Wytłuszczono nazwiska osób obecnych w czołówce w roku 2010/11 a kolorem pomarańczowym oznaczono osoby obecne w czołówce w latach 2008 - 2011.

Jak zwykle sprawdziliśmy też, czy istnieje związek oceny zajęć z ocenami wystawianymi przez nauczycieli studentom. Zdefiniowaliśmy w tym celu współczynnik
Δ = średnia_ocen_uzyskanych_przez_prowadzącego_zajęcia/średnia_ocen_wystawionych_przez_prowadzącego – 1.

Oceny wystawione nauczycielom przez studentów nie są w prostej korelacji z ocenami wstawionymi przez nich studentom. W znakomitej większości  nauczyciele uzyskali oceny co najmniej takie same jak studenci (lub lepsze; dodatnie wartości Δ). W licznych przypadkach (ponad 30%) ta przewaga ocen pracowników jest znaczna (Warto zauważyć, że Δ =0.5 oznacza, iż nauczyciel, który otrzymał średnią ocen 4.5, wystawił studentom oceny, których średnia wynosi 3.0).
Zdarzają się też nieliczne przypadki niskiej oceny prowadzącego, mimo bardzo dobrych ocen stawianych studentom.

Wyniki tego zestawienia świadczą o tym, że studenci chcą i potrafią oddzielić jakość prowadzonych zajęć od swojego powodzenia czy niepowodzenia w ich zaliczeniu. Z porównania różnych okresów widać, że sytuacja nie zmieniła się istotnie w całym objętym badaniami okresie.

Ogólna ocena zajęć prowadzonych na Wydziale

Średnia ocen wszystkich zajeć i wszystkich pytań dla całego Wydziału wynosi 4.43 (w roku 2009/2010 wynosiła 4. ). Pytania ankiety można podzielić na trzy kategorie (bloki):
1) stosunek prowadzących do studentów,
2) wymagania stawiane studentom i ocenianie ich wiedzy i umiejętności oraz
3) sposób prowadzenia zajęć.
Spróbowaliśmy zobaczyć jak globalnie, ze względu na te trzy aspekty wygląda nauczanie na naszym Wydziale. Pokazują to poniższe diagramy. Z pierwszego z nich widać, że średnio najlepiej
wypada  stosunek nauczycieli do studentów (średnia 4.62). Przekazywanie wiedzy i umiejętności (średnia 4.36) oraz wymagania (średnia 4.37) wypadają tylko trochę gorzej. Dla wnikliwych podajemy dalsze diagramy, z których można dowiedzieć się więcej odnośnie odpowiedzi na poszczególne pytania.

Zestawienie trzech bloków pytań związanych ze:

  1. stosunkiem nauczycieli do studentów,
  2. wymaganiami stawianymi studentom i ocenianiem,
  3. merytorycznymi kwestiami dotyczącymi prowadzenia zajęć.

Stosunek nauczycieli do studentów:

pyt. 2. Traktowanie studentów przez prowadzącego;
pyt. 3. Obowiązkowość prowadzącego;
pyt. 4. Kontakt z prowadzącym oraz gotowość prowadzącego do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Wymagania i ocenianie:

pyt. 5. Określenie wymagań wobec studentów (zakres materiału, forma zaliczenia itp.);
pyt. 6. Jak sprawiedliwie prowadzący oceniał studentów?
pyt. 12. Jak oceniasz możliwość opanowania materiału?
pyt.
13. Wymagania stawiane studentom były: 1 — bardzo niskie lub zbyt
wysokie, nierealne; 3 — umiarkowane; 5 — bardzo duże, ale realne.

Prowadzenie zajęć, kwestie merytoryczne:

pyt. 7. Przydatność zalecanych materiałów (podręczniki, skrypty, materiały internetowe);
pyt. 8. Przygotowanie prowadzącego do zajęć;
pyt. 9. Sposób prowadzenia zajęć;
pyt. 10. Logiczne powiązanie przekazywanych treści;
pyt. 11. Pedagogiczne predyspozycje prowadzącego do prowadzenia tych zajęć.

Zachęcamy pracowników do zapoznania się z oceną ich zajęć przez studentów, a studentów – do dalszego rzetelnego i jeszcze liczniejszego udziału ankietach. Traktujmy wszyscy ankietę jako narzędzie do doskonalenia nauczania na naszym Wydziale.

Poprzednie raporty – wyniki z poprzednich lat