Zasady i terminarz rejestracji na zajęcia semestru letniego 2012/13

1. Podstawy
Zgodnie z Art. 9 ust. 3 p. 10 Regulaminu Studiów student zobowiązany jest do zapisywania się (rejestrowania się) na zajęcia w przewidzianych terminach. Odbywa się to wyłącznie elektronicznie poprzez system USOS. Jednocześnie wszystkie zajęcia, na które student jest zapisany w chwili ostatecznego zakończenia rejestracji stają się obowiązkowe i muszą być zaliczone nawet jeśli wykraczają poza program kierunku.

Prosimy o zwrócenie bacznej uwagi, czy są Państwo zapisani na te i tylko te przedmioty, które muszą i chcą Państwo zaliczać.

2.Terminarz rejestracji:
1 tura: wtorek 29.01 godz. 19.30 – poniedziałek 04.02 godz. 5.00
2 tura: wtorek 5.02 godz. 21.00 – wtorek 12.02 do godz. 5.00 (będzie to ostatnia tura z opcją wypisywania się z zajęć)
3 tura (ostatnia): wtorek 12.02 godz. 19.00– wtorek 19.02 do godz. 5.00

UWAGA: 3 tura jest przewidziana dla:
a) nowoprzyjętych studentów na kierunki Fizyka Techniczna II stopnia i Informatyka Stosowana II stopnia.
b) wszystkich studentów (wszystkie lata i kierunki) tylko dla celu dokończenia zapisów na zajęcia do wyboru (kursy komputerowe, wykłady monograficzne, pracownie dyplomowe, itp.), seminaria i praktyki (w tej turze nie będzie możliwe wypisanie się z zajęć).

Ostateczne zakończenie rejestracji : 19.02.2013 r. o godz. 5.00

3.Zapisy cząstkowe na przedmioty powtarzane i "warunki".
Studenci, którzy muszą zaliczać jedynie część przedmiotu (np. mają zaliczone ćwiczenia, a muszą zdawać egzamin) z tytułu powtarzania lub warunkowego wpisu, składają w dziekanacie, pok. 352 pisemne podanie do prodziekana ds. organizacji kształcenia dr hab. Jana Iwaniszewskiego o zarejestrowanie. W podaniu należy podać: nazwę i kod przedmiotu, na którą część zajęć ma być zapis (sam wykład lub same ćwiczenia itp.)  termin, salę, prowadzącego oraz powód złożenia wniosku (powtarzanie/warunek).

Ostateczny termin składania podań: poniedziałek 11.02 do godz. 15.00
Ostateczny termin realizacji przez dziekanat zapisów z podań: poniedziałek 18.02. do godz. 17.30.

4. Rozwiązywanie problemów z rejestracją
Wszelkie problemy związane z rejestracją należy zgłaszać na piśmie osobiście w dziekanacie WSAiIS, pok. 352 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres usos-rejestracja@fizyka.umk.pl, przy czym muszą być one wysyłane z oficjalnego konta uniwersyteckiego studenta (nie rozpatrujemy spraw z kont gmail, onet, wp itp). Zarówno pismo jak i e-mail muszą zawierać imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów zgłaszającego. Problem powinien być przedstawiony w taki sposób, aby dokładnie było wiadomo, na czym on polega, np. należy podać nazwę przedmiotu i grupę ćwiczeniową, której dotyczy, komunikat wyświetlany przez system podczas nieudanych prób rejestracji itp.. Podania i zgłoszenia kierowane inną drogą lub bez w/w danych nie będą rozpatrywane.

Zgłaszane problemy i wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, w kolejności wpływu. Powiadomienia imienne o decyzjach oraz odpowiedzi na pojedyncze e-maile będą wysyłane tylko w szczególnych przypadkach.