Profesor Andrzej Bielski (1939-2013)

Prof dr hab A. Bielski Urodził się w 1939 roku w Równem na Wołyniu. Po maturze, którą uzyskał w 1955 r., studiował fizykę na UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów w 1960 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMK zajmując się problematyką wyładowań elektrycznych w gazach. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na podstawie rozprawy pt. „Badanie wpływu elektrody zapłonowej na napięcie przebicia w liniowych lampach błyskowych”, której promotorem był prof. Aleksander Jabłoński. Po doktoracie swoje zainteresowania naukowe skupił na problematyce dotyczącej wpływu zderzeń atomowych na parametry opisujące fluorescencję par i gazów. Tą problematyką zajmował się także podczas dwuletniego pobytu (1972-74) na stażu podoktorskim w grupie prof. L. Krausego na Uniwersytecie w Windsor, w Kanadzie.

Po powrocie do kraju rozpoczął w Instytucie Fizyki UMK kompleksowe badania spektroskopowe oddziaływań międzyatomowych w fazie gazowej oparte na pomiarach kształtu widm atomowych przy różnych ciśnieniach gazu zaburzającego oraz przy różnych temperaturach. Zaprojektował i skonstruował przestrajalny spektrometr na bazie interferometru Fabry’ego-Perota sprzężony z interferometrem Jamina, który umożliwił mu przeprowadzenie szczegółowych badań ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowych neonu, których wyniki weszły w skład jego rozprawy habilitacyjnej, na podstawie której w roku 1979 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki.

Po habilitacji dokonał znacznej modyfikacji pierwotnej wersji spektrometru na bazie interferometrów Fabry’ego-Perota i Jamina polegającej na zastosowaniu techniki cyfrowej do pomiaru sygnału przy użyciu techniki zliczania fotonów. W ten sposób powstał unikatowy w skali światowej instrument pozwalający na precyzyjne wyznaczanie profilów linii widmowych. Przez trzy kolejne dekady – aż do końca lat dziewięćdziesiątych – stanowił on podstawowe narzędzie badawcze Zespołu Spektroskopii Fazy Gazowej Instytutu Fizyki UMK. Potem z inicjatywy Andrzeja Bielskiego opracowano zupełnie nowy typ spektrometru do pomiarów kształtu linii oparty całkowicie na metodach spektroskopii laserowej. Dzięki temu stało się możliwe uzyskanie cennych informacji o charakterze oddziaływań międzyatomowych w układach składających się z atomów argonu, neonu, talu i kadmu oraz atomów gazów szlachetnych.

W latach 1984-87 Andrzej Bielski pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych, zaś w roku 1992 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Prof. Bielski był pasjonatem fizyki doświadczalnej. Szczególnie wiele uwagi poświęcał pokazom doświadczeń fizycznych zarówno na wykładach uniwersyteckich jak i w nauczaniu szkolnym. Zainicjował w Toruniu cykle pokazów fizycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Oprócz prac dotyczących spektroskopii atomowej prof. Bielski zajmował się badaniami wchodzącymi w zakres historii fizyki, które obejmowały przede wszystkim prace nad filologiczno-fizycznym przekładem z łaciny na język polski dzieła Witelona Perspectiva (powstałego w XIII wieku), które miało ogromy wpływ na rozwój optyki a także okulistyki w wiekach średnich i czasach nowożytnych. Zasługą prof. Bielskiego jest, ze zdołał nakłonić do uczestnictwa w tych badaniach specjalistów z zakresu filologii klasycznej i okulistyki. Był on członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Poza fizyką historia nauki była jego druga wielką pasją.  

Profesor Bielski zmarł 12 stycznia 2013 r., w dniu swoich 74. urodzin.  Został pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu (przy ul. Grudziądzkiej 192).

 

ZałącznikRozmiar
Wojciech Gawlik.pdf132.53 KB
Tadeusz Stacewicz.pdf170.76 KB
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.pdf624.48 KB
Mieczysław Czajkowski.pdf145.77 KB
Józef Musielok.pdf130.41 KB
Alex Devdariani.pdf79.67 KB
Leszek Zasztowt.pdf60 KB
Mikolaju Kryukov .pdf143.86 KB
W. A. Kamiński.pdf92.48 KB
A.K. Wroblewski.pdf94.25 KB
Wydział Chemii UMK.pdf712.77 KB