Przepisy BHP

Wykonywanie ćwiczeń w I Pracowni Fizycznej wiąże się z koniecznością pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz stycznością z promieniowaniem laserowym i mikrofalowym. Pomimo, że stosowana aparatura posiada zabezpieczenia fabryczne, a obsługa pracowni dodatkowo instaluje niezbędne blokady i osłony, wykonywanie ćwiczeń wymaga od studentów zachowania należytej ostrożności. Ze względu na stosowanie rozmaitych urządzeń i przyrządów oraz częstą ich wymianę, przypadki budzące wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z opiekunami ćwiczeń.

PRACA Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI

Podczas przepływu prądu przez ciało człowieka następują zmiany wskutek wydzielania znacznych ilości ciepła, zjawisk elektrolizy i podrażnienia układu nerwowego. Przeciętna oporność ciała ludzkiego wynosi około 1000000 Ω, ale wskutek różnych czynników zewnętrznych może obniżyć się do 1000 Ω. Ponieważ natężenie prądu przemiennego wynoszące 24 mA nie wywołuje poważniejszych następstw, uznano na tej podstawie napięcie 24 V jako bezpieczne. Większość przyrządów i mierników używanych w pracowni jest zasilana napięciem 230 V. Pracując z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 • podłączanie układu (np. do sieci, generatora, baterii) jest dozwolone wyłącznie po sprawdzeniu go przez opiekuna ćwiczenia i w jego obecności;
 • zabronione jest samowolnie dokonywanie zmian w obwodach elektrycznych;
 • wszelkie niezbędne zmiany w obwodach elektrycznych, przewidziane przez instrukcję ćwiczenia i dozwolone przez opiekuna, mogą być dokonywane jedynie po uprzednim odłączeniu źródeł zasilania;
 • w momencie włączania zasilania mierniki powinny być ustawione na zakres maksymalny, a zasilacze na minimalny;
 • przed włączeniem zasilania suwaki opornic powinny znajdować się w pozycji środkowej;
 • w razie nagłego zaniku napięcia sieciowego należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne - włączyć je można dopiero po pojawieniu się napięcia, z zachowaniem odpowiedniej kolejności;
 • w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w działaniu układu należy go bezzwłocznie odłączyć od źródła zasilania.

PRACA Z LASERAMI

Używane w pracowni lasery emitują światło widzialne. Ze względu na ich niewielką moc (kilka mW) oddziaływanie światła na skórę można uznać za zaniedbywalne. Szkodliwe jest natomiast oddziaływanie światła laserowego na oczy, a zatem podczas obsługi lasera nie wolno:

 • dopuścić do bezpośredniego działania wiązki światła laserowego na gałkę oczną;
 • posługiwać się w sposób niekontrolowany lustrami i innymi przedmiotami odbijającymi światło (aby nie skierować promieniowania laserowego w oczy innej osoby).

PRACA ZE ŹRÓDŁAMI MIKROFAL

Mikrofale oddziałują termicznie na organizm ludzki, tj. przegrzewają i niszczą komórki, zarówno na powierzchni, jak i w głębokich partiach ciała. Podczas pracy ze źródłem mikrofal nie wolno:

 • podchodzić do nadajnika (anteny nadawczej) na odległość mniejszą niż 20 cm;
 • zbliżać głowy (oczu) do obszaru skolimowanej wiązki mikrofal;
 • bez potrzeby przebywać w strefie promieniowania anteny nadawczej.

Powrót do strony głównej IPF