Kwestionariusz ankiety oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale FAiIS

1. Określ procentowo swoją obecność na zajęciach.

2. Traktowanie studentów przez prowadzącego:
(1 — aroganckie, lekceważące; 5 — życzliwe, z szacunkiem) 

3. Obowiązkowość prowadzącego:
(1 — nieodbywanie zajęć, niepunktualność, niedotrzymywanie terminów; 5 — systematyczne odbywanie zajęć punktualność, dotrzymywanie terminów)

4. Kontakt z prowadzącym oraz gotowość prowadzącego do udzielenia dodatkowych wyjaśnień:
(1 — kontakt niemożliwy, prowadzący nie ma czasu lub ochoty tłumaczyć; 3 — wyłącznie w godzinach konsultacji; 5 — kontakt łatwy, prowadzący zawsze chętnie udziela wyjaśnień)

5. Określenie wymagań wobec studentów (zakres materiału, forma zaliczenia itp.):
(1 — wymagania nie były jasno określone lub ulegały ciągłym zmianom, podane zbyt późno; 5 — jasno znane od początku semestru) 

6. Jak sprawiedliwie prowadzący oceniał studentów:
(1 — niesprawiedliwie, nie wiadomo jakimi kryteriami kierował się wpisując oceny; 5 — sprawiedliwie, a ocena którą wystawiał w pełni odzwierciedlała posiadaną wiedzę)

7. Przydatność zalecanych materiałów (podręczniki, skrypty, materiały internetowe):
(1 — niedostępne, nie na temat, nie tłumaczyły dobrze poruszanych zagadnień; 5 — łatwo dostępne, bardzo mi pomogły)

8. Przygotowanie prowadzącego do zajęć:
(1 — słabe, nieporadny; 5 — dobre, sprawia wrażenie eksperta)

9. Sposób prowadzenia zajęć:
(1 — rutynowy, obojętny; 5 — aktywny, motywujący)

10. Logiczne powiązanie przekazywanych treści:
(1 — chaotyczne, nie wiadomo o co chodzi; 5 — logiczne, połączone w spójną całość, akcentowane najważniejsze kwestie)

11. Pedagogiczne predyspozycje prowadzącego do prowadzenia tych zajęć:
(1 — lepiej byłoby, aby prowadził je ktoś inny, brak odpowiednich zdolności; 5 — odpowiednia osoba na tych zajęciach)

12. Jak oceniasz możliwość opanowania materiału:
(1 — ogromna ilość niemożliwa do nauczenia; 5 — właściwa ilość, można nauczyć się tego bez problemu przy systematycznej pracy)

13. Wymagania stawiane studentom były:
(1 — bardzo niskie lub zbyt wysokie, nierealne; 3 — umiarkowane; 5 — bardzo duże, ale realne)

14*. Czy został zrealizowany program zajęć zawarty w sylabusie?
(1 — wcale lub w znikomej części; 3 — w połowie lub w większej części ale powierzchownie; 5 —w całości i wyczerpująco)

15*. Czy sposób prowadzenia zajęć i tematy na nich poruszane umożliwiały osiągnięcie przypisanych zajęciom w sylabusie efektów kształcenia?
(1 — nie, nawet w najmniejszym stopniu; 2 — w niewielkiej części; 3 — połowicznie; 4 — więcej niż w połowie; 5 — zdecydowanie tak)

16. Pytanie otwarte — komentarz.

 

* Pytanie dodane w styczniu 2013 roku. Stosowane w ankiecie oceny zajęć roku 2012/13