Regulamin I Pracowni Fizycznej

I. Przepisy porządkowe

1) W czasie pracy lub przebywania w pomieszczeniach I Pracowni Fizycznej (I PF) Instytutu Fizyki UMK obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad BHP.

2) Podczas pierwszego organizacyjnego spotkania w I PF (trwającego ok. 1 godziny zegarowej) studenci zapoznają się z ustaleniami tego regulaminu oraz przypomnieniem niektórych zasad postępowania wynikających z przepisów BHP. Poświadczają to własnoręcznym podpisem na stosownych formularzach.

3) Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się w dwuosobowych zespołach lub samodzielnie przez jednego uczestnika według przydziału ćwiczeń i harmonogramu ustalonego na cały semestr.

4) Bezpośredni nadzór nad zespołami (samodzielnymi uczestnikami) sprawują prowadzący zajęcia – opiekunowie poszczególnych ćwiczeń, natomiast nadzór ogólny nad grupą odbywających zajęcia w danym terminie należy do kierownika grupy zajęciowej. 

5) Podczas spotkania organizacyjnego uczestnicy mogą zaproponować własny skład dwuosobowych zespołów. Kierownik może zaakceptować podział grupy, może go jednak także zmodyfikować w celu zapewnienia efektywnej organizacji pracy. Decyzja kierownika grupy w sprawie podziału jest ostateczna.

6) Pojedyncze zajęcia I PF trwają 3 godziny lekcyjne, w jednym ciągu (bez przerw), tj. 2 h 15 min. Czas ten jest przeznaczony na pełne wykonanie jednego ćwiczenia.

7) Liczba ćwiczeń do wykonania zależy od przewidzianej dla studentów danego kierunku czy specjalności liczby godzin zajęć:

a) w przypadku dwóch semestrów zajęć w wymiarze 30 h na semestr, studenci wykonują w pierwszym semestrze 2 ćwiczenia z serii wstępnej i 6 ćwiczeń z zestawu głównego, a w drugim semestrze 8 innych ćwiczeń z zestawu głównego (o nieco wyższym stopniu trudności),

b) w przypadku jednego semestru zajęć w wymiarze 30 h na semestr studenci wykonują 2 ćwiczenia z serii wstępnej i 6 ćwiczeń z zestawu głównego;

c) pozostałe zajęcia w semestrze (dwa spotkania, ostatnie krótsze o ok. 1 godzinę zegarową) stanowią rezerwę na potrzeby ewentualnego wykonywania zaległych ćwiczeń lub ich powtarzania.

8) Każda nieobecność na zajęciach Pracowni musi zostać usprawiedliwiona na najbliższym spotkaniu (na podstawie zwolnienia lekarskiego lub podobnego dokumentu potwierdzającego i określającego przyczynę uniemożliwiającą uczestnictwo w danych zajęciach). Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje bezwarunkowo niezaliczeniem zajęć I PF w danym semestrze.

9) Po spotkaniu organizacyjnym uczestnikom zostają przypisane numery identyfikacyjne. Każdy z nich musi znać i pamiętać swój numer oraz umieszczać go w składanych sprawozdaniach z ćwiczeń. Numery identyfikacyjne, ostateczny podział na zespoły oraz przydział i harmonogram ćwiczeń zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Pracowni: http://www.fizyka.umk.pl/~lab1

10) Obowiązkiem studentów jest posiadanie i przynoszenie na zajęcia ZESZYTU LABORATORYJNEGO w formacie A4, do prowadzenia własnych notatek dotyczących przebiegu ćwiczenia i roboczego zapisu danych. Może on również służyć do gromadzenia wiadomości niezbędnych do zaliczania sprawdzianów wejściowych. Jego inną, ważną funkcją jest oficjalne dokumentowanie przebiegu pracy uczestników i prowadzących: rejestrowanie składanych sprawozdań, zapisywanie zaleceń i adnotacji opiekunów ćwiczeń i kierownika grupy.

11) Dla usprawnienia rozpoczęcia pracy, przed wejściem na każde zajęcia laboratoryjne, uczestnicy ustawiają się w kolejności numerów identyfikacyjnych. Podczas sprawdzania obecności, dokonywanego przez kierownika grupy, studenci oddają kompletne sprawozdania pisemne z poprzedniego ćwiczenia (co zostaje potwierdzone notatką w zeszycie laboratoryjnym), ewentualnie przedstawiają do wglądu usprawiedliwienia nieobecności. Pobierają także czyste formularze – karty tytułowe do sprawozdań, przeznaczone do wykorzystania przy aktualnym ćwiczeniu.

12) Brak sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia uniemożliwia wstęp na zajęcia i jest traktowany jak nieobecność nieusprawiedliwiona. Podobnie może zostać potraktowane utrudnianie pracy prowadzących zajęcia przez brak zeszytu laboratoryjnego.

13) Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Jeżeli spóźnienie studenta przekracza 20 minut, kierownik grupy może nie zezwolić studentowi na udział w zajęciach i zanotować nieobecność nieusprawiedliwioną.

14) Do rejestracji ocen otrzymywanych przez studentów służą specjalne karty ocen, posegregowane według grup i numerów identyfikacyjnych. Dostęp do kart ocen posiadają wszyscy prowadzący zajęcia (kierownicy grup i opiekunowie ćwiczeń, a także Kierownik I PF). Na życzenie studenta osoba upoważniona informuje go o uzyskanych ocenach.

II. Wykonanie ćwiczenia

1) Uczestnicy mają obowiązek samodzielnie i rzetelnie przygotować się do każdego ćwiczenia. Właściwe przygotowanie polega na:

a) dokładnym zapoznaniu się z instrukcją (dostępną na stronie internetowej Pracowni).

b) przypomnieniu lub przyswojeniu niezbędnych treści teoretycznych wyszczególnionych w instrukcji jako „zagadnienia do przygotowania” i gruntowne przemyślenie istotnych dla ćwiczenia elementów wiedzy takich jak budowa i działanie przyrządów, własności materiałów itp. (zalecane jest posiadanie notatek pomocniczych w zeszycie laboratoryjnym),

c) zrozumieniu celu ćwiczenia i sposobu jego wykonania.

2) Przygotowanie do ćwiczenia (poza serią wstępną) jest każdorazowo sprawdzane przez opiekuna ćwiczenia w krótkim sprawdzianie wejściowym (tzw. kolokwium) w formie rozmowy. Stwierdzone w nim niedostateczne przygotowanie uniemożliwia przystąpienie do wykonywania ćwiczenia w danym dniu. W takim przypadku Uczestnik musi wykonać ćwiczenie w terminie rezerwowym.  Odpowiednie przygotowanie - zaliczenie kolokwium - oceniane jest w skali punktowej od 0 (wystarczające) do 5 (wzorowe). Ocena wpisywana jest do karty ocen.

3) Po przejściu do stanowisk laboratoryjnych, gdzie wykonywane są ćwiczenia, uczestnicy sprawdzają kompletność zestawu i w razie potrzeb pobierają niezbędne materiały i przyrządy pomocnicze. W tym samym czasie rozpoczynane są kolokwia. Prowadzący mają pod opieką jednocześnie kilka ćwiczeń/zespołów, więc w czasie oczekiwania uczestnicy przygotowują aparaturę zgodnie z instrukcją. Bezwzględnie zabronione jest jednak rozpoczynanie pomiarów bez zgody opiekuna.

4) Opiekun ćwiczenia przeprowadza sprawdzian wstępny, weryfikuje poprawność przygotowania zestawu i udziela zgody na rozpoczęcie pomiarów. Może też zezwolić na wykonywanie ćwiczenia, a kolokwium przeprowadzić w dalszej części zajęć. Wyjątkowo, jeśli z jakiegoś powodu kolokwium nie dochodzi do skutku, a pomiary przeprowadzono poprawnie, opiekun wpisuje do karty ocen 0. W takiej sytuacji, na życzenie studenta, w celu umożliwienia uzyskania bonifikaty punktowej za rzetelne przygotowanie, opiekun przeprowadza sprawdzian w innym uzgodnionym terminie po wykonaniu ćwiczenia. Uzyskana ocena jest wprowadzana do karty ocen jako niezależny wpis.

5) Nie przeprowadza się dodatkowych sprawdzianów w celu poprawienia raz uzyskanej oceny.

6) Ćwiczenie należy wykonać w całości podczas pojedynczych zajęć I PF (2 h 15 min). Do momentu ukończenia ćwiczenia nie wolno bez wiedzy prowadzących opuszczać pomieszczeń Pracowni.

7) W trakcie doświadczeń studenci zapisują wyniki pomiarów w zeszycie laboratoryjnym. Po ich zakończeniu przedstawiają dane opiekunowi ćwiczenia, a po uzyskaniu jego aprobaty przepisują je starannie do formularza, który będzie stanowił stronę tytułową sprawozdania z wykonania ćwiczenia. Następnie opiekun zatwierdza ostatecznie dane podpisem na formularzu - od tego momentu nie można wprowadzać zmian w jego zapisach. Uzyskanie potwierdzenia jest obowiązkiem studentów.

8) Po wykonaniu ćwiczenia uczestnicy przywracają zestawy laboratoryjne do stanu, jaki zastali na początku zajęć, oddają pobrane przyrządy i porządkują stanowisko. Jeżeli w czasie pracy wystąpiły problemy, np. techniczne (awaria, uszkodzenie sprzętu) lub inne nieprzewidziane istotne okoliczności, powinny one zostać zgłoszone prowadzącym zajęcia. Opiekun ćwiczenia sprawdza stan stanowiska i wyraża zgodę na opuszczenie Pracowni przez studentów.

 

III. Sprawozdania

1) Studenci sporządzają indywidualnie (tj. nie zespołowo) sprawozdania z wykonanego ćwiczenia (krócej określane też jako raporty), które mają obowiązek złożyć podczas sprawdzania obecności na kolejnych zajęciach.

2) Jako stronę tytułową sprawozdania wykorzystuje się formularz z zatwierdzonymi przez opiekuna ćwiczenia wynikami pomiarów. Pozostałą część mają stanowić trwale dopięte zszywaczem kartki formatu A4, zawierające wymagane treści – określone w instrukcji do danego ćwiczenia.

3) Sprawozdania przygotowuje się w całości przy pomocy komputera i drukuje na kartkach z numeracją stron. Dozwolone jest użycie każdego rodzaju oprogramowania (pakiety biurowe, programy do graficznej prezentacji danych), zarówno bezpłatnego, jak i komercyjnego, dostępnego na uczelni lub zakupionego indywidualnie przez studentów.

4) Prawidłowo przygotowane sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

a) wprowadzenie (przedstawienie celu ćwiczenia, opis badanego zjawiska i/lub mierzonej wielkości fizycznej i wyjaśnienie zastosowanej metody pomiarowej),

b) prezentację rezultatów pomiarów i niezbędnych obliczeń z podaniem niepewności;

c) wnioski,  w tym: porównanie wyników doświadczeń np. z dostępnymi danymi literaturowymi lub/i ich interpretacja (np. identyfikacja materiałów, potwierdzenie oczekiwanych zależności pomiędzy wielkościami), ocena zastosowanej metody pomiarowej;

d) dodatek przedstawiający szczegóły analizy danych i niepewności pomiarowych (tj. węzłowe etapy zastosowanych procedur obliczeniowych).

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie i porady dotyczące przygotowywania treści sprawozdań dostępne są w oddzielnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej Pracowni (Zasady przygotowywania sprawozdań).

5) Odbiór sprawozdania zostaje odnotowany przez kierownika grupy zajęciowej lub opiekuna ćwiczenia w zeszycie laboratoryjnym studenta w momencie składania.

6) Dodatkowo, przed zajęciami w dniu składania wydrukowanego sprawozdania, uczestnicy mają obowiązek złożyć raport także w formie elektronicznej (bez strony tytułowej). Dokonuje się tego za pośrednictwem platformy Moodle (kurs I Pracownia Fizyczna). Na serwer należy przekazywać wyłącznie pliki w formacie PDF. Obowiązkiem studentów jest zadbanie o zapis pliku umożliwiający rozpoznawanie tekstu (wygenerowany w edytorze z pliku źródłowego, a nie np. poprzez skanowanie wydruku). Raporty w formie elektronicznej są dodawane do bazy danych systemu antyplagiatowego wykorzystywanego przez UMK i w nim analizowane. Wewnątrz dokumentu powinny więc bezwzględnie zostać zapisane dane autora: imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer identyfikacyjny przypisany uczestnikowi w I PF. Należy także zastosować nazwę pliku identyfikującą autora (w formacie pfXXXXXXcwYY.pdf, gdzie w miejsce XXXXXX należy wpisać numer indeksu, a zamiast YY – numer ćwiczenia).

7) Opiekunowie dokonują przeglądu i oceny wydrukowanych raportów w terminie 1 tygodnia (ewentualnie do następnych zajęć). W przypadkach poważnych braków lub błędów, sprawozdania są zwracane uczestnikom do poprawy ze wskazaniem elementów które wymagają uzupełnienia lub korekty. Termin na przygotowanie poprawy jest ustalany z opiekunem, nie powinien on jednak przekraczać 2 tygodni).

8) Sprawozdania są oceniane w skali punktowej od 0 do 15 z podziałem związanym ze stopniem istotności elementów:
· część wprowadzająca - maksymalnie 5 pkt.,
· prezentacja wyników (w tym niepewności) - maksymalnie 6 pkt.
· wnioski - maksymalnie 4 pkt.

9) Niezależnie od punktacji, po przeglądzie oryginalnej wersji sprawozdania, w razie stwierdzenia braku wymaganych treści lub poważnych błędów merytorycznych, opiekunowie zwracają raporty do korekty. W takich przypadkach maksymalna ocena obniżana jest o 3 pkt. (tj. do 12 pkt. za wzorowe, ale poprawiane opracowania). Ocena końcowa sprawozdania niższa niż 7 pkt. jest podstawą do niezaliczenia ćwiczenia, czego konsekwencją jest konieczność powtórzenia wykonania go w terminie rezerwowym (w określonych okolicznościach kierownik grupy może przydzielić inne, zastępcze ćwiczenie).

10) Ocenę za sprawozdanie do karty ocen studenta wpisuje opiekun ćwiczenia nie później niż 2 tygodnie od daty odbioru zapisanej w zeszycie laboratoryjnym (nie licząc tygodni, w których zajęcia Pracowni nie odbywają się np. z powodu świąt). Przekroczenie tego terminu przez opiekuna uprawnia studenta do otrzymania oceny 15 pkt. (względnie 12 pkt. w przypadku sprawozdania poprawianego). Wpisu do karty ocen – po zgłoszeniu przez uczestnika – dokonuje opiekun ćwiczenia lub kierownik grupy.

 

IV. Zaliczenia i oceny semestralne

1) Warunkiem zaliczenia zajęć I PF jest terminowe wykonanie przewidzianej dla danego kierunku studiów liczby ćwiczeń (poprzedzone pomyślnym wynikiem sprawdzianów wejściowych) oraz zaliczenia wszystkich sprawozdań.

2) Ocena semestralna z zajęć Pracowni w standardowej skali ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za kolokwia i sprawozdania według schematów:

Zajęcia jednosemestralne lub w pierwszym semestrze cyklu dwusemestralnego (maksymalna punktacja 150 pkt.)

Punktacja   Ocena
powyżej  137   5
 od 125 do 137   4.5
od 105 do 124   4
od  85  do 104   3.5
 od  70  do   84   3
poniżej   70   2 (zajęcia niezaliczone)

W drugim semestrze cyklu dwusemestralnego (maksymalna punktacja 160 pkt.) 

Punktacja   Ocena
powyżej  145   5
 od 130 do 145   4.5
od 110 do 129   4
od  90  do 109   3.5
 od  75  do   89   3
poniżej   75   2 (zajęcia niezaliczone)

3) Za wystawienie oceny semestralnej oraz jej wpis do karty ocen i systemu USOS odpowiada kierownik grupy zajęciowej.

V. Inne ustalenia organizacyjne

1) Powtarzanie ćwiczeń (spowodowane niezaliczeniem kolokwium wejściowego lub sprawozdania) oraz wykonywanie ćwiczeń zaległych (w przypadku wcześniejszej nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach) jest możliwe wyłącznie w terminach rezerwowych.

2) W przypadkach pojedynczych nieobecności usprawiedliwionych kierownik grupy może zezwolić na wykonanie zaległych ćwiczeń poza terminami rezerwowymi, np. w ramach zajęć innej grupy, w porozumieniu z jej kierownikiem. Nieodzownym warunkiem jest zaliczenie kolokwium u opiekuna ćwiczenia we własnej grupie, potwierdzone wpisem do karty ocen.

3) W uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych okolicznościach losowych decyzję o możliwości  zaliczenia zajęć na specjalnych, wykraczających poza regulamin warunkach podejmuje Kierownik I PF.

4) Wszelkie kwestie sporne, które okażą się niemożliwe do rozwiązania na poziomie grupy zajęciowej rozstrzyga Kierownik I PF

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 20 lutego 2017 roku          <wersja PDF>         

Powrót do strony głównej I PF