Mgr Agata Karska – Najlepszy Absolwent UMK roku 2008/2009

Pani Agata Karska ukończyła studia astronomiczne. Pracę magisterską pt.: "Porównanie własności podczerwonych mgławic planetarnych w Drodze Mlecznej i w Wielkim Obłoku Magellana" wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Szczerby z CAMK PAN.

W czasie studiów Agata Karska była starostą roku, przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału i w Senacie UMK, członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej, skarbnikiem Koła Naukowego Studentów Astronomii. Była członkiem Rady i Prezydium Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu: First Step to Nobel Prize in Physics w roku 2004 oraz polskiego finału międzynarodowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i laureatką nagrody Europejskiej Agencji Kosmicznej w finale międzynarodowym tego konkursu (rok 2005).    Organizowała i brała udział w licznych imprezach popularyzujących naukę wśród młodzieży – była wielokrotnie wykładowcą na obozach naukowych dla młodzieży, jurorem w 3 konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wygłosiła referat na Pikniku Naukowym Radia Bis w Warszawie.    Oprócz pracy naukowej w Centrum Astronomii UMK odbyła staże naukowo-badawcze w pięciu ośrodkach zagranicznych (czterech w USA i jednym we Francji) i dwóch polskich, o łącznym czasie trwania blisko jednego roku.
Do zakończenia studiów była współautorką 20 naukowych publikacji. Przez cztery lata w ciągu studiów otrzymywała stypendium Ministra. 
Po studiach pani Agata Karska zrobiła doktorat w Niemczech i Holandii. Potem pracowała w Obserwatorium Astronomiczym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie znów jest na naszym Wydziale, jest adiunktem w Centrum Astronomii.