Terminy składania sprawozdań, wniosków o nagrody, granty, itp.

 

TERMIN ZDARZENIE
2016-01-02 Uzupełnienie bazy eGPS                                                                                                                                                       
2016-01-30 Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej za 2015 rok
2016-02-28 Dodatki motywacyjne za 2015 rok - dostarczenie do sekretariatu IF publikacji (min. 35 pkt.), które ukazały się drukiem w 2015 roku
2016-03-01 Wnioski o stypendium dla młodych wybitnych naukowców - wnioski przygotowane w systemie OSF i zaopiniowane przez Radę Instytutu i Radę Wydziału
2016-03-31 Raporty roczne projektów nadzorowanych przez MNiSW, NCN - raporty nalezy dostarczyć do Działu Nauki
2016-08-31

Wniosek na działalność statutową wraz ze sprawozdaniem za ubiegły rok,

wniosek i sprawozdanie z SPUB,

wnioski na zakupy lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,

wnioski na inwestycje budowlane i zakup obiektów budowlanych,

wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

2016 maj Wnioski o nagrody Rektora UMK
2016 czerwiec Wnioski o nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki przyznawanych przez Wydział III PAN
2016 wrzesień Wnioski o Nagrodę im. Profesora Stefana Pieńkowskiego - więcej informacji tutaj

2016 październik

Wnioski o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego
2016 listopad

Wnioski o Ordery Odrodzenia Polski,

wnioski o Ordery Orła Białego,

wnioski o Ordery Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,

wnioski o Krzyże Zasługi,

wnioski o Medale za Długoletnią Służbę,

wnioski o Medale Komisji Edukacji Naukowej

2016 listopad Wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiagnięcia  będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
2016 listopad Wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich, nagrody za ybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne, Nagrody Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej