[kapital] [efs]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Studia zamawiane

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  wygrał konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i od roku 2009 realizuje projekt:

"WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Or az Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".

W ramach programu przewidujemy znaczne wsparcie (8 425 000 zł na stypendia, 763 000 zł na staże, ... ) studentów pierwszego stopnia studiów na kierunkach: oraz drugiego stopnia studiów na kierunkach:

Celem niniejszego projektu jest podniesienie atrakcyjności wymienionych powyżej kierunków i dostosowanie umiejętności i kompetencji ich absolwentów do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu planujemy